91145. lajstromszámú szabadalom • Mótoros jármű

Megjelent 193Q . évi julius hó 1 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91145. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Mótoros jármű. Roadrails Limited London. Pótszabadalom a 88931. számú szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1923. évi julius hó 14-ike. Angolországi elsőbbsége 1923. évi március hó 16-ika. A találmány a 88931. sz. szabadalomban védett mótorjárművekre, különösen trak­torokra vonatkozik, melyek átalakíthatók, úgyhogy a terheknek közúton vagy úton 5 és síneken való továbbítására alkalmasak és •— célszerűen gumiabroncsos — hajtó és kormányzó kerekekkel, továbbá ez utób­biakkal Váltakozva működésbe lépő sín­kerékkocsival vagy hasonlóval van fel-10 szerelve, mely utóbbi a járműhöz és az úti kormányzókerekekhez képest oly elrende­zésű, hogy ha a smkerékkocsi a síneken gördülő helyzetben van s egymagában végzi a jármű kormányzását, az úti kor-15 mányzókerekek az út szintje f'ölé vannak megemelve, míg ha a sínkerékkocsi a sí­nekről hatástalan helyzetbe emeltetili fel, az úti kormányzókerekek kényszerműve­sen bocsátkoznak le az útra. A jelen talál-20 mány értelmében az úti kormányzókerekek és a sínkerékkocsi egymáshoz képest cent­rális elrendezésűek s közös függélyes axis mentén végezhetnek a járműhöz képesl függélyes elmozgásokat. 25 A találmány tárgyának egy kiviteli pél­dája a csatolt rajzokon van feltüntetve, melyeken a járműnek csak egy része, a hajtókerekek nélkül van feltüntetve. 1. ábra a traktor elejének a 3. ábra A—A 30 szerinti metszete, mely a járművet sínen való vontatásra kész helyzetben, a sínekre bocsátott sínkerékkocsival tünteti fel. 2. ábra hasonló metszetben mutatja a közúti traktorrá átalakított járművet meg­, 85 emelt sínkerékkocsival és az útra lebocsá­tott úti kormányzókerekekkel. 3. ábra a sínvontatásra átalakított 1. fíbrabeli jármű homloknézete, míg a 4. ábra az útikeréktengelyt és a jármű­kerethez való kapcsolatát alaprajzban tíin- 40' teti fel. Az ismert forgó tengelyekre ékelt négy kis kerékkel bíró (1) vasúti alváz a (2) köz­úti kormányzókerekek között centrálisán van elrendezve. Az alváz a (3) csavar- 45 orsóra van függesztve, melynek alsó vége a (4) szánhoz van kapcsolva. Ezen szán másik, alsó oldalára rögzített (5) csésze öble az alváz közepére szerelt (6) gömbölyű nyúlvány befogadására szolgál s azzal 50 együtt golyócsuklót képez, mely az (1) al­váznak és a járműnek a sínek és a közút viszonyos helyzete szerinti kölcsönös el­mozgását teszi lehetővé. A vasúti alvázra erősített (7) karmantyú körülfogja az (5) 55 csészét s ezáltal kapcsolatot létesít az al­váz és a (3) csavarorsó között. A (2) közúti kormányzókerekeket irá­nyító (8) tengelycsonkok a (9) főtengelyre vannak szerelve, melyek a szokásos (10) 60 rúgónyalábokkal vannak ellátva. Ezen rúgónyalábok mellső végeiken a kocsikeret (13) hossztartóira erősített (12) oldalsó nyúlványokba akasztott (11) bilincsek ré­vén hordják a kocsikeretet, míg hátsó vé- 65 gük a (13) főtartók (14) nyúlványaiban csúszVa vezettetnek. A 4. ábra értelmében a (9) mellső főtengely középső (15) nyílás­sal vagy bővülettel bír, melynek oldalaiba (16) függélyes vezetékek vannak szerelve a 70' (4) szán függélyes irányú vezetésére. A (9) főkeréktengelynek a kocsikerethez képest való hosszirányú elmozgásának meggátolá­sára s egyidejűleg a tengelynek függélyes értelmű viszonyos elmozgásának lehetővé- 75. tételére e főtengely a kocsi főkeretéhez (17) szemek révén van kapcsolva, melyek csá­posán vannak szerelve a bilincseket hordó

Next

/
Thumbnails
Contents