91141. lajstromszámú szabadalom • Rövidrezárt fegyverzet

Megjelent 1930. évi julius hó 1-éii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 91141. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. Rövidrezárt fegyverzet. Ganz-féle Villamossági R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 2-ika. A találmány tárgya rövidrezárt, úgy­nevezett kalitka-fegyverzetek vezetőrúd­jai és az ezeket rövidrezáró gyűrűk kö­zötti egyszerű és tömeggyártásra alkal-5 mas kapcsolatra vonatkozik. Eddig ez kapcsolatot álla Iában úgy létesítették, hogy az indukált vezetékek végeit a rö­vidrezáró gyűrűk furataiba szegecselték el. A kapcsolásnak ezen módja azonban 10 igen körülményes, mert a vezetőrudak két végét esztergapadon le kell esztergá­lyozni, a megvékonyított végek befogás, sára szolgáló lyukakat a rövidrezáró gyű rükben ki kell fúrni és a vezetőrudaknak 15 a lyukakból kiálló végeit egyenként le kell szegecselni, miáltal ezen módszer kevéssé volt alkalmas tömeggyártásra A találmány szerint a rövidrezárt fegy­verzet vezetőrúdai és a rövidrezáró gyű-20 rűk közötti kapcsolat úgy van megoldva, hogy a kalitkai'egyverzet vezetőrúdjainak lapított végei a rövidrezáró gyűrűk sík­jára merőleges karima köré vannak legör­bítve és célszerűen a, gyűrűvel össze van-25 nak forrasztva. A mellékelt rajzban 1. ábra a fegyverzet részleges hosszmet­szete a vezetőmül és a rövidzáró gyűrű közötti kapcsolatnál. 30 2. ábra a fegyverzet egy szegmensének elölnézete, 3. és 4. ábra egy vezetőrúd vége legör­bítés előtt oldal-, ill. homloknézetben és 5. ábra a forrasztófiirdő metszetben. 35 A fegyverzet egyes (a) rúdjai a 3. áb­rában látható módon azáltal vannak le­lapítva, hogy a rudak (b) hosszon kereszt­metszetük feléig marással, gyalulással vagy sajtolással le vannak vékonyítva. Ezen levékonyítás könnyen végezhető 40 folytonos üzemben, ha pl. az (a) rudak egész sorát vezetjük egymás után két helytálló tengellyel lorgó inaró alatt, amelyek a rudak két végét egyidejűleg munkálják meg. Nagyobb számú rudat 45 egyidejűleg lehet gyalulni is. A vezető­rudak összekötésére szolgáló (c) rövidre­záró gyűrű (1. ábra) a gyűrű síkjára merőleges (d) karimával van ellátva. Az (a) rúd és a (c) rövidrezáró gyűrű kö- 50 zötti kapcsolat létesítése céljából a rudak vékonyított lapos (e) végeit az 1. ábrában látható módon a (d) karima köré görbít­jük, miközben a (c) gyűrű a vezetőrúd (f) válla és a rúd meggörbített vége közé 55 szorosan befogatik. A legörbítést egyet­len munkamenetben végezhetjük olyként, hogy a fegyverzetet a behelyezett (a) ru­dakkal és (c) gyűrűkkel tengelye körül egy a karimázó készülékekhez hasonlóan mű 60 ködő szerszám előtt forgatjuk, úgyhogy a fegyverzet egyszeri körülforgása alatt az összes vezetőrudak kapcsoltatnak a gyűrűkkel. Ezen lekarimázást a fegyver­zet mindkét homlokvégén egyszerre vé- 65 gezhetjük. A lekarimázás után a kapcso­lási helyeket a gyűrűalakú (g) ónfürdőbe (5. ábra) való bemártással megforraszthat­juk. A gyűrűalakú (g) ónfiirdőt célsze­rűen elektromosan hevítjük pl. azáltal, 70 hogy a gyűrűalakú ónfürdő egy trans­formátornak alacsony feszültségű sekun­dár áramkörét képezi, melynek primár tekercselése nagyobb feszültségű válta­kozó árammal tápláltatik. A (g) óngyűrű- 75 ben indukált váltakozó áram az ón meg­olvadását és felmelegítését eszközli.

Next

/
Thumbnails
Contents