91125. lajstromszámú szabadalom • Gép fából, kéregpapírból és efélékből készült, ugynevezett könyvgyufákhoz való gyufalmemezek előállítására

! 'Megjelent 1930. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jEpjgBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91125. SZÁM. H/g. OSZTÁLY. Gép fából, kéregpapirból és effélékből készült úgynevezett könyvgyufákhoz való gyufalemezek előállítására. A. Roller Maschinenfalbrik Berlin. A bejelentés napja 1925. évi május hó 6 ika. Németországi elsőbbsége 1924. évi május hó 7-ike. A találmány fából, kéregpapírból és effélékből való gyufalemezek önműködő előállítására szolgáló gépre vonatkozik, mely gyufalemezek az ismert, úgyneve-5 zett könyvgyufákká egyesíthetők. Ilyen könyvgyufákhoz használt gyufalemezeket ez ideig csak több, különálló munka­menetben tudtak előállítani, amikor is mindig hulladék is keletkezett a munka-10 darabból a gyufahegyek kibökése alkal­mával. Ezt a hulladékot a találmánynak megfelelő gépnél teljesen elkerüljük, azon­kívül a gyufalemezek előállítása itt ön­működően, egyetlen folytatólagos iminka-15 menetben történik, úgyhogy munkaerő­ben és időben jelentékeny megtakarítást érünk el. A munkamenet lényegében abból áll, hogy több gyufalemez szélességének meg-20 felelő hosszú, fából, kéregpapírból vagy efféléből való szalagot mindenekelőtt egy késfej rányomásával úgy hasogatunk szét a hossz- és a keresztirányban, hogy az egyes forgácsokat (gyufákat) egymástól elvá-25 lasztó hasítékok egymáshoz képest fél for­gácsszélességgel el vannak tolva, és hogy a gyufák hegyét alkotó hasítók zeg-zug­vonal alakjában vezet az egyik hasítóktól a másikhoz, úgyhogy a szemközt álló he-30 gyes forgácsok hegyükkel egymásba nyúl­nak. Ezzel egyidejűleg a szalag szélessége irányában az egyes gyufalemezeket is elválasztjuk egymástól. Ezután a szalag egyik feléri lévő gyufalemezeket ezek szá-85 mával egyező számú fogó megragadja, 90°-kal elforgatja és élükre állítva, egy gyüjtőfésűbe helyezi. Időközben a késfej, melyen a szalag másik felének gyufa­lemezei még a kések közé tapadva van­nak, ezekkel a gyufalemezekkel együtt 40 180°-kai elforog, mire az említett, időköz­ben megfelelően megemelkedett fogók ezen második szalagfél gyufalemezeit fogják meg ós szintén 90°-kai elforgatva, az idő­közben egy osztással oldalirányban elto- 45 lódott gyüjtőfésűbe helyezik, úgyhogy most a két szalagfél gyufalemezei egymás mellett, élükre állítva nyugosznak a gyüjtőfésűben. Időközben egy újabb sza­lagdarab került a késfej alá, mely azonos 50 módon két sor gyufalemezzé vagdaltatik szét, melyek ugyancsak az említett gyüjtőfésűbe helyeztetnek be, az abba már előbb behelyezett gyufalemezek mellé. Ez a játék mindaddig megismétlő- 55 dik, amíg az egész gyüjtőfésű meg nem telt élükre állítva, egymásmellett elren­dezett gyufalemezekkel. Azután ez a gyüjtőfésű egy végnélküli csuklós lánc felé, mely a gyüjtőfósűnek megfelelően 60 kiképezett tartólécekkel van ellátva, el­tolódik. Ezen tartólécek egyikébe most a gyufalemezek a gyüjtőfésűből betolatnak és benne rögzíttetnek, mire azokat a foly­tonosan tovamozgó lánc egymásután a 65 paraffinfelvivő, a bemártó vagy gyujtó­anyagfelvivő készülékhez stb. vezeti és végül azok a gyufafejjel ellenkező végü­kön párosával összeragasztatnak és egy tovavivő szalagra rakatnak le. 70 Ilyen gépnek egy foganatosítási pél­dája a rajz 1. ábráján hosszmetszetben, vázlatosan van bemutatva. A 2. és 3. ábra a feldolgozandó fa- vagy 75 kéregpapír- stb. szalagot ábrázolja egyes

Next

/
Thumbnails
Contents