91107. lajstromszámú szabadalom • Berendezés morgásoknak sugárzó energia útján való vezérlésére

Megjelent 1930. évi július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jmgfl| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91107. SZÁM. — vil/j. OSZTÁLY. Berendezés mozgásoknak sugárzó energia útján való vezérlésére. Ifj. Hammond John Hays mérnök Gloncester. A bejelentés napja 1913. évi junius hó 7-ike. Angolországi elsőbbsége 1912. évi junius hó 7-ike. A találmány oly berendezésekre vo­natkozik, melyeknél testek vagy szerke­zetek mozgása sugárzó energia, pl. fény­hullámok, sugárzó hőhullámok, ultra-5 ibolyahullámok, elektromos vagy hang­hullámok útján vezéreltetik vagy irá­nyíttatik és a találmány tárgyát oly esz­közök és készülékek képezik, melyek se­gélyével valamely mozgatható test, pl. 10 egy hajó, légi vagy földi jármű vagy forgó világítótorony a sugárzó energia forrásához képest bizonyos irányban mozgatható vagy beállítható. A találmány jelen kivitelénél a főjel-15 lemzőket két vagy több sugárzó energia­felfogó készülék képezi, melyek a befo­lyásoló sugárzás természetének megfele­lően, valamely alkalmas alakban, pl. szeleneellák, fotoelektromos cellák, bolo-20 meter vagy irányító elektromos hullám­felfogó gyanánt lehetnek kiképezve. A sugárzó energia ezen felfogókészülékei elektromos vagy egyéb szerkezetek út­ján vezérlik azt a szerkezetet, mely a 25 mozgatható testet valamely irányban való beállásra kényszeríti és a felfogó­készülékek úgy vannak elhelyezve, hogy ha a sugárzó energia mindkettőt közel egyenlő mértékben befolyásolja, a moz-80 gatható test valamely normális irányba, pl. egyenesen az energiaforrás felé áll be, míg ha az egyik felfogót a sugárzó energia jobban befolyásolja, mint a má­sikat, az említett készülékek és szerke-85 zetek a mozgatható testet oly beállásra kényszerítik, hogy a két felfogó ismét egyenlő mértékben befolyásoltassák. Ha az energiát valamely állomás hanghullámok alakjában sugározza ki, mikrofonikus felvevőket lehet alkal- 40 mázni, melyek úgy lengethetők ki, hogy valamely előre meghatározott irányból jövő hanghullámokkal szemben érzéke­nyebbek legyenek, mint más irányokból érkező hanghullámokkal szemben. Ezek 45 a mikrofonikus felfogok érzékeny sze­kunderreléket működtetnek. Bármilyen legyen is a felfogókészülék, abban az esetben, ha az általuk felfogott hatások észleihetetlenek, ezek a hatások audion 50 vagy más alkalmas erősbítő készülék út­ján helyileg erősbíthetők, úgyhogy érzé­keny relék működtetéséhez eléggé erős áramokat adnak. A mellékelt rajzon az 55 1. ábrán részben sémás rajzban a ha­jón vagy más mozgatható testen elren­dezett felfogókészülék van feltüntetve, mely készülék fényhullámok által befo­lyásolt és elektromos készülék útján a 60 kormányzó vagy más szerkezetet vezérlő felfogókat tartalmazza; a 2. ábrán az 1. ábra részletét képező billentyű és egyéb szerkezetek más hely­zetben láthatók; a 65 3. ábrán oly felfogókészülék van fel­tüntetve, melyet elektromos hullámok befolyásolnak és mely elektromos készü­lékek útján kormányt vagy más szerke­zeteket vezérel; a 70 4. ábra részben sémásan fényhullámok által befolyásoló felfogókkal ellátott oly felfogóállomást mutat, mely valamely testet a sugárzó energia felé irányító szerkezetekkel van ellátva. 75 Az 1. ábrán (0) a fényforrás, mely (04)-nél és (05)-nél más viszonylagos

Next

/
Thumbnails
Contents