91095. lajstromszámú szabadalom • Gyorstüzelő löveg

Megjelent 1930. évi julius hó 1-én. UAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 91095. SZÁM. — XlX/b. OSZTÁLY. Gyorstüzelő löveg. A.-G. vormals Skodawerke in Pilsen cég Prága-Smichow. A bejelentés napja 1925. évi március hó 9-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1924. évi március hó 10-ike. A találmány gyorstüzelő lövegre vonat­kozik, mely viszonylag nagy teljesítmény mellett csekély súlya, a lövésnél fellépő kis külső erők4 a lövésnél külső nyomaték 5 kizárására^ folyadék, de mindenesetre előre­húzó rúgók nélküli fékszerkezete, valamint lehető legnagyobb egyszerűsége és könnyű kezelhetősége által tűnik ki. A találmány értelmében a hajtógázok a 10 csőtorkolat előtt alkalmas nyílások segélyé­vel vagy a csőtorkolat mögött meg telelői feltétek alkalmazása mellett külön te­rekbe (reeeiver) vagy egy. vagy több, utóbbi esetben a cső körül szimmetrikusan el-15 rendezett fékhengerbe vezettetnek, ami által káros külső nyomatékok fellépte el­kerültetik és a gázok nyomása a vissza­futó cső fékezéséhez, valamint a cső előre­húzására hasznosíttatik. Hogy a gázok a fel-20 vevő terekből (reeeiver), illetve a fék­hengerekből a bebocsátó nyílásokon át ne "lanhassanák el, ezen terek visszacsapó pen át töltetnek meg. Annak megaka­_ : . „'ozására, hogy a gázok nyomása a meg-25 engedhető, illetve előírt értéket meg ne haladja és pedig úgy a töltésnél, mint a visszajutásnál, a felvevő tér, illetve a fék-1 henger megfelelő helyén biztosító szelepet vagy más, a nyomást redukáló, illetve a 80 nyomást egy bizonyos magasságon tartó szerkezetet rendezünk el. Hogy a cső előfutása ne végződjék erős lökéssel, a fék pneumatikus csilLapítóvál van ellátva, mely a cső elő'futásánál lép 85 működésbe. Arra való tekintettel, hogy a cső abban az esetben, ha előrehúzó rúgók nem alkal­maztatnak, nem talrtatik állandó erővel a tüzelési helyzetben, biztosító berendezés ta-40 Iái alkalmazást, mely a csövet mellső vég­helyzetében rögzíti és a cső visszacsúszá­sát meggátolja, ha annak emelkedést adunik. A találmány értelmében a löveg závár­zatát excentrikus csavarzávárzaít képezi, 45 ímely a csövet körülzárja. Ezáltal nemcsak súlyban, hanem — miivel a cső egész hátsó része megrövidül — hossizban is megtakarítást érünk el, ami. hosszú vissza­futással bíró lövegeknél nagy előnyt jer 50 lent. A mellékelt rajz a találmány érteiméljen kiképezett lövegnek egy foganatosítási, pél­dáját vázlatosan mutatja. Az 1. ábra a löveg hosszmetszete lövegtalp 55 nélkül, a 2. ábra metszet az 1. ábra A—B vonala mentén, a 3. ábra metszet az 1. ábra C—D vonala mentén. A 60 4. ábra oly megoldás részletrajza, mely­nél a cső torkolatára külön feltét van, erősítve. Az (1) lövegcső az excentrikus (17); fenékrésszel van ellátva, meliyet a (2) zá- 65 várzat vesz körül. A (2) závárzatban vain 'kiképezve a (16) töltőnyílás, melyet a (2) závárzat elforgatása útján hozunk a cső furatával fedésbe, ha a löveget tölteni vagy kiüríteni akarjuk (lásd a 2. ábrát). 70 Az (1) cső mellső végén (4)Hnél az (5) dugattyúval és a (3) nyílásokkal van el­látva, ahol is az (5) dugattyú nyílásai szelepen át, melyet a rajzom vázlatosan a (6) lemez jelez, az egyúttal fékhenger'- 75 ként szereplő (11) felvevő térnek (7) iret­gével közlekednek. A (7) ürleg viszont ,a (8) biztosító szelep és a (9) cső kőzve títé>­sével a szabad levegővel közlekedik. A fék­hengernek, illetve a felvevő térnek mellső) 80

Next

/
Thumbnails
Contents