91057. lajstromszámú szabadalom • Felvágható váltóállító-emeltyű és függőségi berendezés

Megjelent 1930. évi juliii s hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓSÍ6 SZABADALMI LEÍRÁS 91057. SZÁM. — Va/2. OSZTÁLY. Felvágható váltóállítóemeltyű és függőségi berendezés. Telefongyár Részvénytársaság Budapest. A bejelentés napja 1924. évi december hó 27-ike. A találmány tárgya fölvágható váltó­állítóemeltyű ós függőségi berendezés, mely az eddigiektől abban különbözik, hoigy az állítóemeltyűnek rögzítésére, va-5 lamint a vágányúti és jelzőemelityűkkel való szükséges függőség létesítésére a váltónak felvágásánál is ugyanazok az alkatrészek szolgálnak, mint az állító­emeltyűnek normális állításiánál. Ezt a 10 találmány szerint azáltal érjük el, hogy az elzáró-szekrényben levő, az állítóemeltyű reteszelő, illétőleg kikapcsoló rúdja által megfelelő áttételek útján forgatott füg­gőségi kilincsek az állítóemeltyűnelk rete-15 szelő rúdjával rúgásán vannak összekötve és az emeltyűdobon kényszerpálya van alkalmazva, mely a váltónak felvágásá­nál ,a retesze lóriidat rajta alkalmazott ütközőnél fogva az állítóeineltyűt elrete-20 szelő helyzetéből részben, de nem egészen visszahúzza. A találmány tárgyát képező berendezés­nél (továbbá gondoskodva van arról is, hogy a váltónak felvágásánál és azután is 25 a reteszelő rúd mindaddig ki nem kapcsol­ható és így az állítóemeltyű nem kezel­hető, amíg az emeltyűdobot a felvágás előtti helyzetbe vissza nem hoztuk. A csatolt rajzon az 80 1. ábra az állítóemeltyűszerkezeitnek egyik példák én ti kiviteli alakját elölné­zetben, a 2. ábra pedig oldalnézetben tünteti fel. A 3. ábra a reteszelőrúd és emeltyűdob kö-35 zötti kényszerkapcsolást oldalnézetben na­gyobb léptékben mutatja, a 4. és 5. ábra az elzárószekrónyben levő függőségi berendezésnek oldalnézete, il­letőleg felülnézete, ahol a rúgóskapcso­]ásnak egyik példakénti kiviteli alakja 40 látható, végül a 6. ábra a rúgós kapcsolásnak egy másik kiviteli alakját tünteti fel. Az (1) emeltyűdob a váltónak állítása céljából a szokásos módon a (12) állító- 45 emeltyűvel forgatható, melyet a dobbal ismert módon lenyírható peckek és rúgók kötnek össze. A (12) állítóemeltyűt vég­állásaiban a (11) baknak egyik vagy má­sik (10) kivágásával kapcsolódó (2) rete- 50 szelőrúd rögzíti, mely a (26) kézi­ötlővel kezelhető. A (11) állványbakon a kétkarú (14) emeltyű van forgathatóan ágyazva, melynek (16) vége a (2) reteszelő­rúdnak a (15) csapjával, (17) vége pedig a 55 (18) rúddal van csuklósan kapcsolva, mely utóbbinak folytatását képező (19) rúd az elzárószekrényben levő (6, 7) függőségi ki­lincseket (4., 5. ábra) forgatja. A váltónak állításánál, vagyis az (1) 60 dobnak a (12) emeltyűvel való forgatásá­nál a (2) reteszelőrudat a (26) ötlővel telje­sen visszahúztuk, úgyhogy a (2) rúd a (11) baknak (10) kivágásából kikapcsoló­dik. A (2) rúdnak visszahúzása által a (6, 6& 7) függőségi kilincseket az elzárószekrény­ben középállásba hozzuk, melyben a vá­gányutaknak és jelzőknek kezelését meg­akadályozzuk. Mikor azután a (2) rúd is­mét valamelyik (10) kivágásba becsappan, 70 a (6, 7) kilincsek végállásba jutnak, mely­ben a vágányutak kalantyúi elzárhatók. Elzárt vágányútnál a (6, 7) kilincsek rög­zítve vannak és így a (2) reteszelőrúd ki nem kapcsolható és az állítóemeltyű nem 75 kezelhető. A találmány szerint a feltüntetett kivi­teli alaknál (2—3. ábra) az (1) dobon köz-

Next

/
Thumbnails
Contents