91052. lajstromszámú szabadalom • Elgőzölögtető, hűtőgépek számára

Megjelent 193Q. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 9Í052. SZÁM. — XVIII/c. OSZTÁLY. Elgőzölögtető, hűtőgépek számára. Ruhland József főmérnök Meiigkofen. A bejelentés napja 1925. évi junius hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi junius hó 13-ika. Ismeretes dolog, hogy hűtőgépek szá­mára való elgőzölögtetőknél, melyek külső köpenyesőből és annak belsejében elrendezett belső csövekből állanak, me-5 lyeken a hidegtartó közeg (pl. sósvíz) át­folyik, viszont a köpenycső és a belső csövek között a hidegfejlesztő közeg (pl ammóniák) elpárolog, a hőátadás annál kedvezőbbé válik, minél gyorsabban vezet-JO tetnek el a keletkező gőzbuborékok a cső­falakról, anélkül, hogy új átviteli felüle­teket ériintenének. A legelőnyösebben ezt azáltal érjük el, ha a folyadékot a kereszt­metszeti síkokban áramlásba hozzuk. A 15 találmány ezt azáltal idézi elő, hogy az emelkedő gőzbuborékok számára vezető bádoglapokat építünk be, olyképen, hogy gőzbuborékok nagyobbára aránylag kis keresztmetszetű hely felé szoríttatnak és 20 azáltal ezen a helyen felfelé irányuló, heves áramlást idéznek elő. A tovaraga­dott folyadéknak alkalma van, hogy a csövek fölött a gőzáramtól elváljék és a vezető bádoglapok mindkét oldalán le-25 folyjék. Ezáltal a belső csöveknek folya­dékkal való körüláramlása idéztetik elő. Emellett a vezetőbádoglapok és a belső csövek olyképen lehetnek elrendezve, hogy az eltávolodó gőzbuborékok a fölöt-30 tük fekvő csövek alsó oldalán nem rakód­hatnak le. Ezt biztonsággal úgy érjük el, ha a csöveket olyképen helyezzük el, hogy függélyes középvonaluk egy fölöttük levő csövet sem metsz, anélkül, hogy előbb az 35 eltérítő bádoglapba ne ütközött volna. A rajzon a találmány tárgya példa­képem foganatosítási alakjában van fel­tüntetve. Az (a) köpenyesőben, mely a hidegfejlesztő közeg számára szolgál, van­nak a hidegtartó közeg számára (b) belső 40 csövek elrendezve. Ezen belső csövek kö­zött a találmány szerint (c) vezető bádog­lapok vannak elrendezve, melyek oly­képen vannak alakítva, hogy egymás kö­zött felfelé szűkölő (d) hasítékot képez- 45 nek, melyen keresztül a gőzbuborékok fel­felé szállnak. Emellett a szűk (d) hasíték­ban erőteljes áramlás következik be. A tovaragadott folyadék a vezető bádoglapok fölött a gőzáramtól ismét elválhatik és a 50 vezető bátoglapok két oldalán lefolyhatik, úgyhogy a folyadék a felső csöveket is kellőképen körüláramolja. Hogy már most a gőzibuborékoknak a felszállásnál ne te­gyen alkalmuk a fölöttük fekvő csövek 55 alsó oldalán lerakódni, ezek a csövek a (c) vezető bádoglapok alatt ós fölött oly­képen vannak egymáshoz képest elren­dezve, hogy függélyes (e) középvonalaik egyik fölöttük lévő csövet sem metszenek, 60 hanem az egyes csövek közötti hézagon haladnak át. Szabadalmi igények: 1. Elgőzölögtető hűtőgépek számára, mely külső köpenycsőből és belül elrende- 65 zett, a hidegtartó közeg által átáram­lott belső csövekből áll, jellemezve az elgőzölögtetőnek alsó részébe helyezett (c) vezető bádoglapok által, melyek segélyével a keletkező gőzbuborékok a 70 vezető bádoglapok fölött fekvő (b) belső csövektől elvezettetnek, mimel­lett a (c) vezető bádoglapok felfelé való erős áramlás előidézés© céljából felfelé szűkölő (d) hasítékot képeznek. 75 2. Az 1. alatt védett elgőzölögtető foga-

Next

/
Thumbnails
Contents