91021. lajstromszámú szabadalom • Eljárás klórnak és szulfátnak alkalikloridokból való nyerésére

Megjelent 1930. évi julius hó 1-én. MAGYAR KÍRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91021. SZÁM. IV/h. OSZTÁLY. Eljárás klórnak és szulfátnak alkalikloridokból való nyerésére. Zellstofffabrik Waldhof cég" és Dr. Schmidt Ervin vegyész Mannheim-Waldhof. A bejelentés napja 1925. évi december hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1925. évi március hó 21-ike. Ismeretes, hogy kéntrioxidnak konyha­sóra való behatása által nátriumszulfát keletkezik, egyúttal pedig egy aequiva­lens részekben kéndioxidból és klórból 5 álló gáz fejlesztetik (lásd az 1871. jú­lius 21-én kelt 1908. sz. Deacon-féle brit szabadalmi leírást). Miután a kéndioxid, amint vízzel jut érintkezésbe, az egyide­jűleg keletkezett klórral sósavvá és kén-10 savvá alakúi át, ezen kéndioxidnak köz­vetlenül a konyhasó-reakció-kamara után való folytonos eltávolítása vált szüksé­gessé. Miután azonban a Deacon sze­rinti reakciónál a klór mellett mindig 15 ujabb és ujabb kéndioxid keletkezett, ezen eljárás kezelése igen nehézkes volt és, amint ez később ki is tűnt, a távozó gáz klórkoncentrációjának minimális volta miatt nem is vált be. Tökéletesebb 20 reakció létesítése céljából Clemm Adolf 1899. április 7-én kelt 115250 sz. német szabadalmi leírásában új megoldást ja­vasolt, melynek értelmében a 800°C hő­mérsékleten felül felhevített konyhasóra 25 levegővel keverve, pörkölési gázok ke­rülnek behatásra. A só megömlesztésé­nek megakadályozása céljából ahhoz bi­zonyos mennyiségű agyagot, gipszet, sejt­kovát stb. kellett keverni. Kitűnt azon-30 ban, hogy ezen eljárás sem foganatosít­ható gazdaságos módon, mert az olcsó reakciótermékek a magas reakcióhőmér­sékletek fenntartásániak kötlségeit nem bírhatták el, még pedig annál kevésbbé, 35 mert a képezett szulfátot számos alkal­mazási cél számára leoldás és újból való kikristályosítás által el kellett különí­teni a hozzája kevert agyagtól stb.-től. Beható kísérletek igazolták, hogy a korábbi eljárások gyakorlatilag azon ok- 40 ból nem voltak foganatosíthatók, mert a kéndioxid jelenlététől nem voltak képe­sek megszabadulni. A kéndioxid 700°C hőfokon aluli hőmérsékleteken, még ha csekély mennyiségben van is jelen, a 45 klórfejlesztést majdnem tökéletesen meg­akadályozza, rígyhogy Deacon, aki saját adatai szerint az első reakcióikamara tá­vozó gázaiban mindig csak aeciuivalens mennyiségű klórt és kéndioxidot kapott, 50 kénytelen volt csak minimális klórkon­oentrációkkal megelégedni. Ezzel szem­ben Clemm a növekvő hőmérsékletekkel, konyhasónál pl. 800 és 900° között, képes volt ugyan klórt nyerni, azonban ezen 55 klórt nem a kéndioxid és levegő által képezett kéntrioxid behatásának köszön­heti, amint ezt ő feltételezte, mert hiszen a kéntrioxid ezen hőmérsékelteken majd­nem teljesen az S02 +0 képlet szerint 60 felbomlott, hanem a klór keletkezése a kéndioxidnak konyhasóra való közvet­len behatására vezethető vissza, amikoris a levegő csakis a sekundár reakciókon vesz részt. Ez kísérleteinken kívül min- 65 den további nélkül azon körülményből is kitűnik, hogy a klór leválását éppen a növekvő hőmérsékletek segítik elő, ame­lyekkel tehát a kéntrioxidnak kéndio­xidra és oxigénre való felbomlása is nö- 70 vekszik. Azt találtuk, hogy a kéntrioxidnak konyhasóra vagy klórkaliumra való be­hatása a klór nyerését műszakilag és gazdaságilag kihasználható módon lehe- 75 tővé teszi, ha a reakciót akként vezet-

Next

/
Thumbnails
Contents