91017. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egyenletesen elosztott induktivitással ellátott kábelekben a mellékbeszéd csökkentésére

Megjelent 1930. évi ju lius li ó 89 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91017. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Eljárás egyenletesen elosztott induktivitással ellátott kábelekben és pupinizált vezetékekben a mellékbeszéd csökkentésére. Siemens & Halske A.-G. Berlin. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1923. évi október hó 3-ika. A találmány eljárásra vonatkozik egyenletesen elosztott induktivitással ellá­tott kábelekiben és pupinált vezetékekben a mellékbeszéd csökkentésére, a kapacitás-5 nak pótlólagos kondenzátorok segélyével váló kiegyenlítése útján. Ajánlották már pupinált vezetékeknél a kábel végén lévő két első csóvemező kapacitásának egy­idejű kiegyenlítését és pedig oly módon, 10 bogy két csévemező mindegyikében egy­egy kondenzátor egyidejű beállításával, a mellékbeszéd megszűnését egy közepes beszédfrekvenciáinál, egy hangminimum állapítja meg. 15 A találmánynak megfelelő eljárás sze­rint lehetővé válik, hogy a kiegyenlítő he­lyeket a kábelekben ugyanoly nagy javí­tás mellett nagyobb távolságokban válasz­szuk meg, mint az ismert eljárásnál, ill., 20 hogy pupinált vezetékeknél a kiegyenlítést nagyobb pontossággal érjük el. Ez az eljárás abból áll, hogy a kábel va­lamelyik kiegyenlítő szakaszának két ki­egyenlítési pontja közt lévő részének ki-25 egyenlítésekor egy-egy beállítható kon­denzátort rendezünk el a kiegyenlítőpon­ton és a szakasz mellső végén, mely két kondenzátort egyidejűleg használjuk fel a hangminimum létrehozására. Ezután a 80 kiegyenlítőponton az itt elrendezett beál­lítható kondenzátor által megadott kapa­citásértékeket szilárd (nem beállítható) kondenzátorokkal helyettesítjük, mire a legközelebbi kiegyenlítőszakaszt egyen-85 lítjük ki ugyanilyen módon. A találmány­nak megfelelő eljárás alkalmazásakor a kiegyenlítőszakaszok jóval hosszabbra vá­laszthatók, mint az ismert kiegyenlítő el­járásoknál és ennek folytán kevesebb ki­egyenlítőpontra és kevesebb pótlólagos 40 kondenzátorra van szükség, mint eddig, amint ez az alábbi fejtegetésekből világo­san ki fog tűnni. Ha valamely növelt és elosztott induk­tivitással ellátott kábelben a melléikbeszé- 45 det s km távolságokban pótlólagos kon­denzátorok segélyével kiegyenlítjük, ekkor a mellékbeszédnek A b = 1. --1 a . s nagyságú javulását kell elvárni, ahol a a 50 a vezeték szögmértékét (lásd: Breisig, Theoretische Telegraphie, 285. lap, 1910. évfolyam) és (s) a kiegyenlítőszakasz ©gész hosszát km-ekben jelenti. Ez az összefüg­gés „Küpfmüller Das Neibensprechen in 55 mehrfaohen Kabeln und seine Verminde­rung" című, az Arehiv für Elektroteohnik 1923. évfolyama 2. füzetében a 10. fejezet­ben található értekezésiben előforduló 61. egyenletből megközelítés gyanánt követ- 60 kezik, ha ebben az egyenletben (3 = o-t te­szünk és az ott előforduló (n)-re nézve fel­tesszük, hogy az l-hez viszonyítva nagy. Az említett értekezésben az (n) betű az ere­deti kapcsolatnak (Kopplung) ama tört- 65 részét jelenti, melyre ez a kapcsolat a ki­egyenlítés után lecsökken. A A b javítás az (n)-nek természetes logaritmusa. A javu­lás eszerint a kiegyenlítőszakaszok kiseb­bedésóvel nagyobbodik és ebiből az össze- 70 függésből, valamint a normális Krarup­kábelek tulajdonságaiból arra következtet­tek, hogy a kiegyenlítőszakaszok hosszú­sága kb. 0.7—0.8 km-t kell hogy kitegyen, ha ugyanazt a zavarmentességet akarjuk 75 elérni, mint a pupinált kábelekben.

Next

/
Thumbnails
Contents