91012. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép nyomdai célokra való ritkítók, lécek stb. öntésére

Megjelent 1930. évi juliu s h ó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91012. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Eljárás és gép nyomdai célokra való ritkítók, lécek stb. öntésére. Lanston Monotype Corporation Ltd. London. A bejelentés napja 1917. évi december hó 20-ika. É A. E. Á.-beli elsőbbsége 1917. évi február hó 3-ika. Jelen találmány nyomdai célokra való négyszögeknek, arányosítóknak, ritkítók­nak, léceknek és hasonlóknak betűiemből való előállítására vonatkozik és célja fő-5 leg ezeket egymással össze nem öntött kész elemeknek egymásra következő ön­tése által és ezeknek az öntőmintából sor­ban való kilökése által előállítani, ameny­nyiben egy éppen megöntött elemnek ki-10 lökőmozgása egy előbb öntött elemre vi­tetik át és utóbbi kilöketik. A találmány egy további célja, hogy az egyes eleme­ket betűfémből azáltal állítsuk elő, hogy ii megolvasztott betűfémet egy öntőmin-15 tába öntjük, melynek egyik falát az előbb öntött elem egyik felülete képezi, mimel­lett a fém hőmérséklete az öntőmintában .akként szabályoztatik, hogy az épen be­öntött fémnek az előbb öntött elemmel 20 való összeolvasztása nem következik be. Ha az épen öntött elem férne lehűlt, ak­kor erre egy kilökő mozgást viszünk át, miközben az előbb öntött elemet maga előtt tolja, amíg az előbbi elem oly hely-25 zetbe jut, melyben hátsó felülete a követ­kező öntvény számára való öntőminta egy falát képezi. Ezek a műveletek kí­vánságra megismételhetők, hogy új ele­mek rendszeres öntése és előbb öntött ele-80 mek kilökése jöjjön létre; utóbbiak hasz­nálatra készek és nem igényelnek sem darabokra való vágást vagy fűrészelést, sem gvalulást. igazítást vagy egyéb ki­készítést. B5 A csatolt rajzon az 1. ábra a találmány szerint szerkesztett készüléknek a mintalemez síkjában veze­tett függélyes metszete ritkítók előállí­tására, a 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti 40 metszete, ,a 3., 4. és 5. ábrák egyes részleteket mu­tatnak. Folytonos szalagoknak betűfémből való előállítására szolgáló készülék és pedig 45 egymásra következő egymáshoz olvasz­tott részek vagy elemek öntése által, már ismeretes (lásd 88.839. sz. szabadalmat). Ezen készüléknél a megolvasztott betű­fém egy öntőmintába íecskendeztetik, 50 melynek egyik falát az előbb öntött elem egy felülete képezi, melynek hőmérsék­lete akként van szabályozva, hogy a friss fém befecskendezésénél megolvad, hogy az előbb öntött és a frissen öntött fém 55 egymással összeolvadjon. A két elem érintkezési felületei hőmérsékletének sza­bályozása a gyakorlatban úgy történt, hogy az előbb öntött elem felülete a meg­olvasztott fémet befecskendező fúvóka 60 közvetlen közelében volt elhelyezve, vagy pedig azáltal, hogy a befecskendezett fém­sugarat ferdén az előbb öntött elem felü­lete ielé irányították, úgyhogy ez a su­gár a felületet érintette és elegendően föl- 65 melegítette, hogy a felület megolvasztas­sék. A két elem összeolvasztása után a mintalemez a kettőt együttesen annyira előretolja, hogy az éppen öntött elem hátsó felülete a következő elem össze- 70 olvasztásához szükséges helyzetbe jutott. Ez a folyamat ismétlődik és az öntőmin­tából kikerülő egymással összeolvasztott elemeket egy alkalmas vágókészülék a kívánt hosszúságú darabokra szétvágja. 75 A csatolt rajzon feltüntetett készülék nagyjában hasonlít a fentemlített beje­lentésben említett készülékhez, azonban

Next

/
Thumbnails
Contents