90995. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tojás konzerválására

> Megjelent 1930. évi július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jBKgH( SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90995. SZÁM. — IV/e. OSZTÁLY. Eljárás tojás konzerválására. E. Merck cég' Darmstadt. A bejelentés napja 1925. évi február hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi augusztus hó 19-ike. Ismeretes már tojásokat kénsawal való kezeléssel konzerválni. Ez a konzerválási eljárás azonhain használhatatlannak bizo­nyult és ezért nem is talált alkalmazásra. A használhatatlanság, valószínűleg azon alapult, hogy a kénsavnak a 'tojáshéjra való behatása által keletkezett kálciumszul­fát oldódik a kénsavas oldatban és ezzel a tojáshéjat gyengíti és törékennyé teszi. Ennek folytán a kívánt célt, a tojáshéj pórusainak légmentes elzárását nem ér­jük el. Ugy találtuk, hogy ezen hátrányok elr kerülhetők, ha kénsav helyeit a raono földalkálifoszfátoknak, ill. a monomagné­ziumfoszfátnak vagy a szabad foszforsav­nak vizes oldatát, vagy difoszfátoknak fosz­forsavban való oldatát alkalmazzuk. Ezen kezelés által a tojáshéj felülete oldhatatlan terüer foszfáttá alakul át és ezzel a tojást burkoló és a tojáshéj pórusait 'légmente­sein elzáró védőburkolatot kapuink. Kü­lönösen alkalmas erre a célra a,monoikál­ciumfoszfát és pedig 2p/o-ois oldatban. A fentebb felsorolt foszfátok, pl. a mono­kálcúimfoszfát alkalmazása által a tojás­héjnak a következő egyenlet szerinti szi­lárdítását érjük el: 2CaC0„ + CaH4 (POt )s = Ca, (P0,)2 + + 2C02 + 2H2 0. Ezen konzerválási módszer különösen olyan tojásoknál alkalmas, melyeket hosszú úton szállítani vagy raktározni kell. A tojás nem veszi fel a csomagolóanyag ismert állott szagát és ezzel együtt TOSSZ ízlét, mint ahogy ezt az ú. n. «ládatojásoknál» 35 ismerjük. Az eljárás azonban még azt is lehetővé teszi,, hogy a tojásokat a kezelési oldatban bennehagyjuk, minthogy a már egyszer képződött triíoszfát-bevonat a to­jáshéj további bomlását meggátolja. 40 Hogy a tojás felületén vagy pórusaiban esetleg jelenlevő baktériumokat ártalmat­lanná tegyük, a konzerváló oldatokhoz az ismert módion baktériumölő anyagokat, m. pl. szalicilsavat adagolhatunk, vagy a tojá- 45 sokat evakuálhatjuk. Szabadalmi igények: 1. Eljárás tojás konzerválására, azzal jelle­mezve, hogy megtisztított tojásokra a földal káli ák. ill. a magnézium monofosz- 50 fátjainak vizes oldatát hagyjuk hatni. 2. Eljárás tojás konzerválására, azzal jel­lemezve, hogy a mono foszfátok helyett difoszfátoknak foszforsavban való oJ Ida­tát vagy szabad foszforsavat alkalma- 55 zunk. 3. Az 1. és 2. igényben védett eljárás foganatosítás! módja, azzal jellemezve, hogy baktériumölő anyagokat is adago­lunk. eo 4. Az 1., 2. és 3. igényben védett el­járás fogan atosítási módja, azzal jelle­mezve, hogy a konzerválandó tojásokat a kezelés előtt vagy alatt evakuáljuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents