90978. lajstromszámú szabadalom • Kályhacső

Megjelent 193Q. évi julius hó 15-én. MAGTÁR KIRÁLYI ^gglm SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90978. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Kályhacső. Horváth József folyamőr Budapest. A bejelentés napja 1924. evi február hó 11-iko. Az eddig ismert kályhacsövek csak ak­kor teszik: lehetővé a fűtéssel termelt meleg­nek a helyiség melegítésére való gazdasá­gos kihasználását, ha jelentékenyen hosz-5 szúak. Rövid kályhacsöveken ugyanis az égéstermékek csakhamar a kéménybe jut­nak és a helyiség fűtése szempontjából kárba vesznek. A jelen találmány tárgya oly kályha-10 cső, mely a túlhosszú kályhacsövet elke­rülhetővé teszi és amellett mégis elegendő fűtőfelületet nyújt. Ez azzal érhető el, hogy a kályhacsövet egy nagyobb és egy kisebb átmérőjű csőből szerkesztjük, a 15 két csövet egymásba illesztjük, miáltal egy duplafalu cső áll elő, mely kereszt­metszetben körgyűrű-alakú. Ez a cső füg­gőleges elhelyezést nyer, alul és fölül egy­egy nyílása, van, az alsó az égéstermékek 20 be-, a felső az égéstermékek kiáramlá­sára. A találmány tárgyát az 1. ábra hosszmetszetben, a 2. ábra felülnézetben mutatja ba 25 Az (1) kisebb átmérőjű cső egy felső körgyűrű-alakú (2) fedőlapba van fog­lalva, melyhez a (3) karima csatlakozik. A szélesebb (4) csőnek alsó, szintén kör­gyűrű-alakú (5) fedőlapja a (6) karimá-80 val szorosan magába fogadja az (1) cső­nek alsó végét, míg felső széle szorosan beleillik a (3) karimába. Alul a kettős­falú cső bővebb palástjába a kályhából kivezető normális (7) kályhacső nyílik. Ezen át az égéstermékek bejutnak a 35 kettősfalú csőbe, megtöltik ezt, megme­legítik mindkét falát, azután pedig a felső (8) nyíláson, illetve ugyancsak nor­mális kályhacsövön át a kéménybe távoz­nak. A belső, szűkebb cső megmelegedése 40 folytán légáramlás indul meg rajta ke­resztül a nyilak irányában. Nyilvánvaló, hogy a kettősfalú cső te­temesen megnöveli a fűtő felületet és emellett azzal a kellemes előnnyel is kitű- 45 nik a közönséges kályhacsövekkel szem­ben, hogy az (1) és (4) csőnek a (3) és (6) karimából való egyszerű kihúzásával igen könnyen szétszedhető és nagyobb tá­gasságánál fogva sokkal könnyebben és 50 alaposabban tisztítható. Szabadalmi igény: Kályhacső, jellemezve egy szűkebb és egy tágabb palástú cső által, melyek körgyűrű-alakú fedőlapok és karimák 55 közvetítésével egymásba vannak il­lesztve és amelyek közül a tágabb pa­lástúba az egyik oldalon alul, a másik oldalon felül egy-egy cső nyílik. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents