90913. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos vezetéknek üvegfalon való légtömítő átvezetésére.

Megjelent 1930. évi julius hó 15-én. MAG TAR KIRÁLYI jHHft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS Ü0913. SZÁM. — VIJ/d. OSZTÁLY. Berendezés elektromos vezetéknek üvegfalon való légtömítő átvezetésére. N. Y. Philips' Gloeilampenfabrieken Elndhoven. A bejelentés napja 1925. évi március hó 6-ika. Hollandiai elsőbbsége 1924 évi május hó 23-ika. A találmány berendezésre vonatkozik elektromos áramnak üyegfalon való lég­tömítő átvezetésére, amikor is ismert mó­don oly fémből való részt használunk, 5 melynek széle az üvegfallal össze van olvasztva. Emellett az áramhozzávezető hu­zal a fémből való rész v egyik vagy mindkét oldalán lehet megerősítve, azonban az áramhozzávezető huzal a fémből valóré-10 szén át is vezethető vagy pedig azzal egy egészet képezhet. A fémből való rész különböző alakú lehet, így pl. tárcsa vagy süveg vagy általában lemezalakú rész gyanánt képez-15 hető ki. A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy az áramot hozzávezető ilyen fém­ből való részek meglehetősen magas hőmérsékleteknek vannak kitéve, pl. ha 20 a fémből való rész az áraimnak egy izzó­katódához való átvezetésére szolgál, mely izzókatcda természetszerűleg igen magas hőmérsékletet vesz fel, úgyhogy a fém­ből való rész iaz áramhozzávezető huzal 25 mentén való vezetés és hősugárzás .által magas hőmérsékletre hevíttetik. Az áram hozzávezetésére való, fémből álló részek túlságos felhevítése beállhat akkor is, ha igen erős áramok esetében a .fémből való 30 részen megerősített áramhozzávezető hu­zal átmérője túlságosan kicsinyre válasizt­tatik. Ezen esetbon az áramhozzávezető huzal átmérőjének megnövelése által a fenitemlített hátrány kiküszöbölhető. Eb-35 bői azonban igen nagy áraim erősségek, mint mint pl. 100 Amp. vagy ennél nagyobb áramerősség esetében azon hátrány adó­dik, hogy a szerkezet túlságosan nehézzé válik. 40 Ha a fémből való rész magas hőmérsék­letet vesz fel, azon hátrányos következ­mény mutatkozik, hogy az üvegben repe­dések lépnek fel és előfordulhat az is, hogy elektrolyzis által az üveg minősége romlik. 45 A találmány célja lényegilleg az említett hátrányok kiküszöbölése. Ezen célból a ta­lálmány értelmében az üveg és a fém kö­zötti összekötő hely hűtésére való szerve­ket alkalmazunk. Ez különböző módon esz- 50 közölhető, pl. külön, hűtőfelületek alkal­mazása által vagy áramló hűtőfolyadék segítségével. Igen egyszerű szerkezeti, megoldás válik lehetővé, ha a hűtést áramló közeg általi 5& eszközöljük. Ez, esetben a találmány értel­mében folyékony vagy gázalakú hűtőközeg hozzávezetésére való szervekét alkalmazha­tunk, melyek által a hűtőközeget a fém­nek az üveggel való összekötési helye men- 60 tén a küloldalon vezetjük. A fémből való rész «küloldaIa» alatt azon oldalt értjük, mely nincs azon elek­tromos berendezés, pl. elektromos lámpa vagy kisütőcső, belseje felé fordítva, 65-amelybe az áram bevezetendő, mely oldal tehát pl. a szabad levegővel érintkezik. A találmány értelmében továbbá a fém­ből való résszel a küloldalon, összekötött, az áramot hozzávezető vezeték üregesen 70 képezhető ki, és ezen, üreges vezeték falá­ban, az üveg és a fém közötti, összekötőhely közelében az ezen üreges vezetéken át hozzávezetendő hűtőközeg átbocsátására való egy vagy több nyílás alkalmazható. 75 A fém és üveg közötti, összekötő hely elektromos kisülések folytán is szenved­het, mely kisülések az áram hozzávezeté­sére szolgáló fémből való rész és egy fe­szültség alatt álló más rész között állhat 80

Next

/
Thumbnails
Contents