90896. lajstromszámú szabadalom • Önműködő füstgázelemző készülék

Megjelent 193Q . évi jn l ixi s hó 433 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90896. SZÁM. — VII/c. OSZTÁLY. Önműködő füstgázelemző készülék. Török Pál gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1924. évi julius hó 18-ika. A találmány tárgya önműködő füstgáz­elemző készülék, melynél a nivóedény mű­ködtetésére szolgáló erőt az eddigelé hasz­nálatos víz vagy sűrített levegő helyett i villamos áram szolgáltatja, melynél to­vábbá a regisztráló szerkezet távjelző készülékkel is el van látva, melynél végül a regisztrálásaihoz szükséges merülőha­rang oly beosztással bír, melynek segélyé ) vei a regisztrált adatok helyességét min­denkor ellenőrizni lehet. A találmánybeli készülék azonfelül nem csupán a szénsav­tartalmat mutatja ki, hanem az összes elégetlen alkotórészeket, tehát a hidrogé­> neket is olykép, hogy külön regisztrálta­tik a tiszta szénsavtartalom és külön a szénsav ós az összes elégetlen alkotórészek mennyisége. A találmány kiterjed magá­nak a regisztrálásnak mikéntjére is, 5 amennyiben e tekintetben az újdonság abban áll, hogy a regisztrálás abban a pil­lanatban megy végbe, amidőn az összes gázok a mérőedényből már kinyomattak. A regisztrált diagramm a találmánybeli i készüléknél tehát egy oly vonal, melynek minden pontja egy-egy füstgázelemzósi adatot jelképez, vagyis a találmánybeli készülék, eltérőleg a hasonló célt szolgáló eddigelé ismert készülékektől, nem regisz-0 trál egymással párhuzamos vonalakat, miknek csupán végpontjai jelképezik az elemzési adatokat. Az új regisztrálási mód teszi lehetővé a regisztráló írószerke­zet mindenkori állásának elektromos úton 5 tetszés szerinti helyre való átmásolását, illetve az elemzési adatoknak egy elektro­mos műszer, pl. galvanométer segélyével tetszés szerinti távolságban való jelzését, A mellékelt rajz a találmánybeli készü­lék egy póldaképpeni foganatosítási alak- 40 ját mutatja be és pedig az 1. ábrán elülnézetben, részben függőle­ges metszetben, a 2. ábrán pedig felülnézetben. A készüléken három főcsoportot külön- 45 böztethetünk meg, nevezetesen 1. a baloldali mérőcsoportot, 2. a jobboldali gázelnyelető berendezést a beosztásos haranggal és 3. a kettő között elrendezett óraműves 50 regisztrálószerkezetet az elektromos kap­csolóberendezéssel. A. két első csoportot csővezetékek kötik egymásai ősze, melyek egyike a 88192. sz. szabadalomból ismertté vált, elektromos 55 gázelégető-szerkezetet foglalja magában. A mérőedény-csoport alkatrészei a kö­vetkezők: Az (1) fémhenger, melynek felső részét (2) szolenoid veszi körül és melyben a (3) 60 nivóedény fel és alá mozoghat. Utóbbinak feneke a betöltendő folyadékmennyiség csökkentése céljából magasan fel van nyomva és szűkített alsó részét a (4) talp­karimán nyugvó, célszerűen egymáshoz 65 erősített két részből készült (5) lágyvas­hüvely burkolja. A (3) nivóedény lefelé való mozgását. (6) gumigyűrű határolja, mely annak leesésekor rugalmas ütköző­párnául szolgál. A (3) nivóedény alatti 70 légteret az (1) henger falában vagy a szekrény faiban létesített furatok által is­mert módon katarakttá képezhetjük ki. A felül nyitott (3) nivóedénybe a helytálló (7) mérőedény nyúlik be, melybe a (8) szí- 75 vócső van beforrasztva, Utóbbinak nyitott

Next

/
Thumbnails
Contents