90891. lajstromszámú szabadalom • Alágyújtó segédtüzeléses láncrostély

Megjelent 193Q. évi jnlixis hó 416-én. MAGYAR KIRÁLYI jRHgK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90891. SZÁM. — II/c. OSZTÁLY. Alágyújtó segédtüzeléses láncrostély. Rock István és Első Brüimi Gépgyár R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1924. évi december hó 27-ike. Ismeretes, hogy láncrostélyon nem le­het közönségesen eltüzelni silány tüzelő­anyagokat. Ennek első és legfőbb oka az, hogy gyenge minőségű szenek, stb. már a 5 leglassúbb rostélysebességnél sem gyul­ladnak meg. Ismeretesek olyan eljárások, amelyek szerint begyújtás végett előre vezetik vissza a lángokat. Ezeknek az a hátrá 10 nyuk van, hogy felülről gyújtanak, noha felülről lefelé lassabban terjed az égés. mint fordítva, továbbá, hogy a terelő bol tozattal megkettőzött huzatjárat nagy helyet foglal el és amellett rontja a tüze 15 lés hatásfokát, mert útját állja annak, hogy a rostély sugárzó melege közvetle nül érje a kazántestet stb.-t. Ismeretesek olyan berendezések is, ame­lyeknél begyújtó segédtüzelés előzi meg a 20 láncrostélyt. Ezeknek viszont az a fő hát­rányuk van, hogy az első tüzelést semmi sem korlátozza, úgyhogy begyújtás he­lyett tulajdonképpen mindjárt rendszere* égés történik. Evvel egyrészt a segédros-25 tély túl van terhelve, másrészt pedig a láncrostély elejétől kezdődőleg is salakot szállít, tehát mindkettő szükségképpen egyaránt kedvezőtlenül dolgozik. Jelen találmánynak az a célja, hogy 80 mindezen hátrányokat kiküszöbölje. A találmány révén egyszerre és együttesen kielégítjük a következő feltételeket, noha ezek egyike-másika látszólag ellentmonrl egymásnak: 85 1. A láncrostélyra való szenet, vagyis az összes tüzelőanyag túlnyomó részét — némi előmelegedést nem tekintve --• azon frissen, nyersen vezetjük át a segéd­rostélyon, mégpedig a mindenkori lánc­rostélysebesség és láncrostélytöltés mér 40 vében. 2. A szénnek a segédrostélyon át vezető pályáját lehető rövidre szabjuk. 3. A begyújtó parázshoz való szenet, vagyis az összes tüzelőanyag elenyésző 45 csekély részét, a segédrostély síkja men­tében késleltetjük 4. A segédrostély elhelyezésével, vala­mint üzemi beszabályozásával a minden­kori tüzelőanyag sajátságaihoz alkalma? 50 kódunk. 5. A begyújtó tűz folytonosságát bizto sítjuk. 6. A begyújtó parazsat mindenkor u láncrostély tüzelőrétege alá juttatjuk. 55 A találmány lényegileg abban áll, hogy a segédrostély légaláfúvásos, de egyéb­ként zárt lejtőt képez, melynek tűzöl dali síkját, hullámok, lépcsők, ill. a tüzelő­anyag leereszkedését a segédrostély síkja 60 mentében késleltető egyéb gátak törik meg. Emellett a segédrostély lejtőszögle tét meredekebbre vesszük, mint a minden­kori tüzelőanyag természetes ereszkedő szöglete. 65 A találmányt az idetartozó vázlatos rajz nyomán írjuk le közelebbről, amely kiviteli példa gyanánt egy kazántüzelést hosszmetszetben tüntet l'el. Az (1) láncrostély (2) garatjának egye- 70 nes folytatásában van a (3) segédrostély, amelynek jalousiaszerűleg egymásra bo ruló és (4) harántcsapok körül a tűz tér­ben elforduló (5) elemei vannak. Ess utóbbiakat (6) légfúvó nyílások törik ál, 75

Next

/
Thumbnails
Contents