90859. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gabonaneműek nedvességének megállapítására

Megjelent 1930 . évi jul in s hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90859. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés gabonaneműek nedvességének megállapítására. Denham John Humphrey és Watts George magánzók és Henry Simon Ltd. Manchester. A bejelentés napja 1925. évi május hó 29-ike. Angolországi elsőbbsége 1924. évi junius hó 30-ika. A gabonaneműek nedvességtartalmának megállapításánál az eddig ismeretes eljá­rások szerint a mintát a kemencébe he­lyezzük és abban 115° C hőmérséklet mel-5 lett négy vagy több óráig hevítjük. A nedvességtartalmat a mintának a hevítés előtti és a hevítés utáni súlykülönbségé­ből állapítjuk meg. Ha. azonban a hőmér­séklet a 115° C-t meghaladja, akkor a 10 minta keményítőtartalmának egy része dextrinné alakul több molekula víz átala­kulása mellett, úgyhogy a nedvességtar­talom pontos megállapítása hibás. Jelen bejelentés tárgya eljárás a ned-15 vességtartalom pontos meghatározására, mely lényegében abban áll, hogy a meg­vizsgálandó mintát a fent jelzett kritikus hőmérséklettel bíró légáram hatásának tesszük ki, miáltal a nedvességet a min-20 tából gyorsan kivonjuk, anélkül, hogy dextrinálódás vagy más vegyi változás jönne létre. A csatolt rajzokon az eljárás kivitelére szolgáló kályhaberendezés egy példakép-25 peni alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a berendezés metszete. A 2. ábra a berendezés alaprajza. A 3. ábra a berendezés nézete. (1. ábra bal­oldalról jobbfelé). A 30 4. ábra baloldali része A—A vonal (1. ábra) szerinti keresztmetszet, míg jobb­oldali része B—B vonal szerinti kereszt­metszet. Az egyforma részek a különböző ábrá-85 kon ugyanazon betűkkel vannak jelölve. Az eljárás foganatosítására szolgáló kályha áll egy vízszintesen elrendezett vörösréz vagy más anyagból készült cső­alakú (a,) tartányból, mely négyszögletes keresztmetszettel is készülhet és mely tar- 40 tány mindkét végén a csúsztatható (b) ajtóval van ellátva. A két ajtó szükség szerint egymással összeköthető, úgyhogy egyidejűleg nyithatók vagy zárhatók. Az (a) tartányban elektromos (c) hevítő ele- 45 mek vannak elhelyezve, továbbá hőmérő­vel ellátott áramellenőrző készülék (nincs feltüntetve) és a megfelelő ellenállások, valamint a kapcsolók (nincs feltüntetve). A hőmérséklet ellenőrzésére szolgáló be- 50 rendezés a találmány tárgyát nem képezi és az ismert berendezések közül bárme­lyik megfelelően használható. Miután az (a) kályhában az anyagot hevítő levegő hőmérsékletének fokát el- 55 lenőriztük, a levegő a készülékbe a (d—d) furatokon át (2. és 3. ábra) vezettetik, mely a kályha külső részét ellenkező végéig veszi körül. Innét a levegő az oldalfalak (f) nyílásain át a kályha alsó részén lévő 60 (e) csatornába jut (1. és 4. ábra), mely ellenkező végig halad, ahol a két függélyes (g—g) csatornába, innét pedig az (i) nyí­lásokon keresztül a felső (h) csatornába tódul (1., 3. és 4. ábra). A (h) csatornán 65 való áthaladás után a levegő a (g) nyílá­sokon át ismét az (a) kályhába jut. A ki­használt levegő a (k) kéményen ut távozik. A levegő hőmérséklete a fent leírt ke­ringése alatt 150° C-ig növekszik az (a) 70 kályhában elhelyezett mintákat felmele­gíti és azután a kéményen át távozik. Ilyen hőmérséklet mellett a nedvesség 15 perc alatt távozik.

Next

/
Thumbnails
Contents