90848. lajstromszámú szabadalom • Pneumatik-pótló járművek gummiabroncsaihoz

Megjelent 1930. évi julins hó 15-én. MAGYAI: KIRÁLYI SZABADALm BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90848. SZÁM. — XX/a. OSZTÁLY. Pneumatikpótló járművek gumiabroncsaihoz. Bognár István szíj gyártó mester Vác. A bejelentés napja 1924. évi október hó 8-ika. Járművek gumiabroncsainak ismert hátránya, hogy az azok belsejében lévő pneumatik, vagyis légtömlő könnyen ki­lyukad, mi rendszerint nagyobb kellemet-5 lenséggel jár. A külső gumiköpenyt nem lehet oly erősre készíteni, hogy a légtöm­lőt főképpen hegyes szegek ellen annyira megvédje, hogy annak kilyukadását meg­akadályozza. 10 A találmány az eddig használt légtöm­lőt acélszalagokból készült rugalmas szer­kezettel helyettesíti, mely rugalmasságá­nál fogva pótolja az eddigi légtömlőket, sérülésekkel szemben viszont teljesen ér-15 zéketlen. A találmány lényegében egymást ke­resztező és ív alakban meghajlított rugal­mas acélszalagok sorozatából áll, melyek­nek szabad végei a kerék peremére ráhúz-20 ható szalagra vannak ráerősítve. Ezen acélszalagok a kerék középsíkjához képest ferde helyzetet foglalnak el, amiáltal hosz­szabbra képezhetők ki és rugalmasságuk nagyobb. Különös előnye a találmánynak, 25 hogy az egyes egymást keresztező acél­szalagok egymást támogatják és így egy­mást merevítik, a lökőhatásokat egy­másnak átadják, anélkül, hogy összefüg­gésük dacára egymás rugalmasságát ká-30 rosan befolyásolnák. A rajzon egyik példaképpeni kiviteli alakja látható a találmánynak, melytől a gyakorlatban számos eltérés is képzelhető anélkül, hogy ezáltal lényegében változást 85 szenvedhetne. Az L ábra részletet mutat távlatilag, a 2. ábra a pneumatikpótló oldalnézete, a 3. ábra függélyes keresztmetszete, a 4. ábra pedig felülnézete. A pneumatikpótló-szerkezet a kerék- 40 koszorúra ráhúzható (3) gyűrűalaKÚ pántra van alkalmazva, melyet a kerék­koszorún tetszőleges módon rögzíthetünk. Ezen (3) gyűrűalakú pánt tetszőleges, a célnak megfelelő anyagból, igen előnyö- 45 sen bőrből készülhet, de készülhet vasból, acélból vagy rézből vagy esetleg szövött anyagból is. A fődolog csak az, hogy hozzá az egyes (1, 2) rugalmas acélszala­gok megbízhatóan legyenek hozzáerősít- 50 hetők. Az (1, 2) rugalmas acélszalagoknak alakját olykép képzelhetjük keletkezett­nek, hogy a (3) ábrán látható tömlőpótló alakzatot két egymással párhuzamos ferde síkkal metszük, mely síkok távolsága az 55 acélszalagok szélességének felel meg. Ily­kép nyerjük az 1. ábrán látható (1, 2) sza­lagalakokat, melyeket természetesen a gyakorlatban ha egyszer helyes alakjukat megállapítottuk a tömeggyártásra alkal- 60 mas módon fogunk sík lemezből való ki­vágás útján előállítani. Az (1, 2) acélszala­goknak vízszintesen kihajlított végei (6) csavarokkal vagy szegecsekkel vannak a (3) pánthoz előnyösen oldhatóan hozzáérő- 65 sítve. Egyetlen ilyen acélrúgópárat szem­léltet az 1. ábra, melyek egymást kereszte­zik és a kerék középsíkjában találkoznak. A teljes pneumatikpótlót ilyen egymást keresztező (1, 2) acélrúgóknak egész soro- 70 zatából állítjuk elő, mikor is a 2., 4. ábrá­kon látható alakzatot nyerjük. A 3., 4. ábrákból tisztán látható módon a szerke­zet egyik oldalán az (1) acélszalagok van­nak szabadon, a másik oldalán pedig a 75 (2) acélszalagok, míg ezen szalagoknak mindenkor a kerék másik oldalán lévő ré-

Next

/
Thumbnails
Contents