90797. lajstromszámú szabadalom • Készülék konzervdobozok felbontására

Megjelent 1930. évi julius lió 15-en. MAGYAR KIRÁLYI J?§fll|| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90797. SZÁM. — XV la. OSZTÁLY. Készülék konzervdobozok felbontására. Vidor Béla konzervgyáros Budapest. A bejelentés napja 1924. évi junios hó 11-ike. A konzervdobozok felbontására szolgáló készülékeknek egyik fajtája, mely a gya­korlatban kielégítően bevált, könyök­emeltyűből áll, melynek egyik karján a 5 bontó kés van megerősítve, míg másik karja, az előbbi karral összekötött végén, vagyis a könyökemeltyű csuklópontjában, fogaskerékké van kiképezve. A késnek a doboz fedelébe való beütésénél a kést 10 bordó kar a dobozfedélre fekszik és ugyanekkor a másik karnak fogaskereke a dobozfedél kerületén kiképezett borda­szerű záró peremhez ér. Az utóbbi karnak ide-oda mozgatásánál a fogaskerék a fe- 15 dél záró peremén legördül és a másik kart magával húzza, minek következtében a kés a fedelet a perem mentén felvágja. E készülékeknél igen gyakran megtörténik, hogy a fogaskerék, a működés közben, a 20 félköralakú harántmetszettel bíró és ennélfogva bizonytalan futó felületet nyújtó peremről lecsúszik. A találmány szerint ez a hátrány az­által van megszüntetve, hogy a készülék 25 működési helyzeténél a fogaskerék vagy ennek egy karimája a fedél záró pereme alatt fekszik és így e perem a fogaskerék­nek felfelé való kicsúszását megakadá­lyozó vezeték gyanánt hat. 30 A mellékelt rajzban a találmány tár­­gya két foganatosítási alakjában van fel­tüntetve. Az 1. ábra a készülék felülnézete a dobozra helyezett működési helyzetben. A 35 2. ábra ugyanennek oldalnézete. A 3. ábra egy módosított foganatosítási alak oldalnézete. A készülék az (1, 2) könyökemeltyűből áll, melynek (1) karja a (3) kést (2. ábra) 40 hordja, míg (2) karja, az (1) karral össze­kötött végén, a (4) fogaskerékké van ki­képezve. A készüléket, az 1. ábrában lát­ható módon, az (I) karral a doboz fedelére helyezzük és ezen karnak (5) gombjára egy ütést mérünk, aminek következtében 45 a (3) kés a doboz fedelén áthatol. E hely­zetnél a (4) fogaskerék, a találmány sze­rint, a dobozfedélnek (6) záró pereme alatt fekszik és így ez utóbbi megakadá­lyozza, hogy a (4) fogaskerék, mint az 50 eddigi készülékeknél, a szükséges műkö­dési helyzetből felfelé kicsússzon. A (2) karnak a berajzolt nyíl irányában való ide-oda lendítésével (1. ábra) a (4) fogas­kerék a doboz palástján legördül, az (1) 55 kart magával húzza és így a (3) kés a fe­delet felvágja. A 3. ábrában feltüntetett foganatosítási alaknál a (4) fogaskerék a (6) peremen fut, de a fogaskerék alsó oldalán kiképe- 60 zott (7) karima vezetődik a (fi) perem alatt. A hatás a fogaskerék mozgási pá­lyájának biztosítása szempontjából ugyan­olyan, mint az előbbi foganatosítási alak­nál. 65 A vágásnak hatásosabbá való tétele céljából a fogaskereket excenterszerű ke­rülettel képezzük ki. miáltal ugyanoly erőkifejtésnél nagyobb vágóerőt érünk el. Szabadalmi igények: 70 1. Készülék konzervdobozok felbontására, melynél egy, a kést hordó kar egy má­sik karnak fogaskerékké kiképezett végével csuklósán van összekötve, jel­lemezve azáltal, hogy a fogaskerék, a 75 készülék működési helyzeténél, a do­bozfedél záró pereme alatt fekszik. 2. Az 1. alatt igényelt készüléknek egy foganatosítási alakja, jellemezve az-

Next

/
Thumbnails
Contents