90745. lajstromszámú szabadalom • Vizáthatlan lábbeli

Megjelent 1930. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI WsfL SZABADALMI BÍRÓSÁG wBvMs, SZABADALMI LEÍRÁS 90745. szám. — I/b. osztály. Vízáthatlan lábbeli. Blumenfeld Julins kereskedő Düsseldorf. A bejelentés napja 1925. évi szeptember hó 15-ike. Németországi elsőbbsége Í924. évi szeptember hó 20-ika. Jelen találmány vízáthatlan anyagból előállított olyan cipőkre, vagy csizmákra vonatkozik, melyeknél a felső bőr és az alsó talp között tömítő szalag van elren- 5 dezve. A találmány értelmében a tömítő­szalag a cipő belsejében oly módon van bevarrva, hogy kil'elé előálljon és a cipő­­talpnak a rámával való összeér ősi téjse után ezzel tömítően összeköttetik. A talál- 10 mánv szerinti lábbelinél nemcsak vala­mennyi összeköttetési hely íelfekvési felü­lete vonatik be elvarrása előtt vízáthatlan, oldhatatlan és egyúttal szorosan kötő ra­gasztóanyaggal. hanem el varrásuk után a 15 szélek mégegyszer tömíttetnek ilyen víz­­áthatlan ragasztóanyaggal. Rámás lábbeli­nél az említett részeken kívül még a rámát is bevonjuk vízáthatlan ragasztóanyaggal. A tömítőszalagnak a cipőalj szélével való 20 összeköttetése célszerűen úgy történik, hogy a tömítőszalag a kettős varratot el­fedje. Tömítőszalagnak a felső bőr és ráma közé való bevarrása mái' ismeretes, azon- 25 bán az ismert elrendezéseknél a tömítő­szalag a cipőalj szélét nem fedi le. Isme­retes már olyan elrendezés is. melynél az alsó talp szélét védőszalaggal látták el, ez azonban a cipő belsejébe nem hatol be. A 30 tűző varrat által egyesítendő részek szélei közé ragasztóanyagot bevinni szintén is­meretes már. A találmány tárgyánál ezzel szemben az alsó talp, vagy a ráma széle fölé, bevarrott és kifelé előálló tömítősza- 35 lagol hajtunk és az összevarrott részek állal képzett kidudorodó széleket az össze­­varrás után mégegyszer vízáthatlan ra­gasztóanyaggal vonjuk be. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány szerinti cipő 40 látható. A 2. ábra egy karimás cipőnek az alsó talp felerősítése előtt vett metszete. A 3. ábra ugyanezt az elrendezést az alsó talp felerősítése után mutatja. A 45 4. ábrán a tömítőszalagnak a ráma és az alsó talp széle körül való lehajtása lát­ható. Az 5. ábra oly cipőt mutat, melynél az alsó talp át van varrva és a tömítőszalag rá 50 van hajlítva. Az 1—4. ábra szerinti cipőnél, mely tel­jes egészében vízáthatlan anyagból készül, a felső bőr, mely itt bélés nélkül van fel­tüntetve, azonban szokott módon béléssel 55 is ellátható, a (2) talpbélés hasított szélé­vel, a gumiból, vagy más vízáthatlan és tömítő anyagból készült (3) tömítőszalag­­gal, valamint az (5) rámával a (6) tűző varrat segélyével vau összekötve. Az ezen 60 varrat állal összetartott széleket az össze­­varrás előtt vízáthatlan és vízben oldhatat­lan ragasztóanyaggal vonjuk be. Ily ra­gasztóanyag" gyanánt előnyösen szénszulfid­­ban oldott gumit választhatunk. Az össze- 65 varrás után a széleket, valamint a ráma felületét mégegyszer bevonjuk a ragasztó­­anyaggal. A talpbélés alatt lévő térnek a (7) töltőanyaggal való szokásos kitöltése és a (4) alsó talpnak az (5) rámán a (8) 70 kettős varrat segélyével való megerősítése után a (3) tömítőszalagoL a talp széle fölé hajlítjuk és ragasztóanyag segélyével, vagy más módon vele tömítően összekötjük. A tömítőszalag lehajtása célszerűen oly mó- 75 dón történik, hogy a (8) kettős varrat a tömi tőszalagon ne hatoljon át, vagyis, hogy a tömítőszalag azt elfedje. Az 1. ábrán

Next

/
Thumbnails
Contents