90743. lajstromszámú szabadalom • Kettős vasablak és eljárás annak előállítására

Megjelent 1930. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEÍRÁS 90743. SZÁM. — VIII/ g-. OSZTÁLY. Kettős vasablak és eljárás annak előállítására. Köpplinger Hermáim mérnök Wien. A bejelentés napja 1923. évi november hó 15-ike. Az a körülmény, hogy a kettős ablakok már az üvegeknek néhány centiméternyi távolsága esetén is kellően szigetelnek, vasablakok gyártásánál arra vezetett, 5 hogy a külső és belső üvegtáblák kitt­hornyát egyetlen profilon képezték ki s ezáltal kettős üvegezésű egyszárnyú ab­lakot létesítettek. Noha az ilyen ablakok egyszerű előállíthatóságuk folytán nagy 10 előnyökkel bírnak, nem tudtak elterjedni, mert az egymás felé forduló táblafelüle­tek nem voltak tisztíthatok, viszont a két táblának olyan légmentes tömítése, amely a vízpára és a por behatolását egyedül 15 lenne képes meggátolni, nem látszott le­hetségesnek. Ép ezért a vas-kettősabla­­koknál a faablakok módjára külön szár­nyakban kellett a külső és a belső táblát elrendezni, mi mellett azonban a faabla- 20 koktól eltérően nem csuklózták mindkét szárnyát az ablakkerethez, hanem az egyik szárnyat kapcsolták csuklósán úgy az ablakkerethez, mint a másik szárny­hoz, hogy ezáltal mindkét szárny egy- 25 szerre legyen nyitható. Az anyag- és súlymegtakarítás szempontjából az ilyen­fajta kettős ablakoknál is kívánatos a táblaközt lehetőleg kicsinyre szabni. A legkisebb táblatávolság azonban csak ak- 30 kor engedhető meg, ha a két szárny táblái közötti tér a külléggel szemben tel­jesen tömítően van elzárva, vagyis ha a két szárnykeret pontosan illeszkedik egymásba. 35 A hengerelési és műhely-technika mai állása mellett pontosan illeszkedő kere­teknek hengerprofilokból való készítése az egymásba illeszkedő részek utólagos megmunkálása nélkül majdnem legyőz- 40 hetetlen akadályokba ütközik. Előfelté­tele lenne a pontos illeszkedésnek, hogy a hengerelt profilok minden helyen tény­leg tökéletesen egyforma keresztmetszet­­méretekkel bírjanak, hogy továbbá a használt rudak görbületektől mentesek 45 legyenek, hogy emellett az oldalrészek legpontosabban vágassanak a szükségelt hosszúságra és hogy a sarkok pontosan derékszögben illeszkedjenek; mindezen feltétel még a leggondosabb munka mel- 50 lett is csak igen nehezen teljesíthető. A találmány tárgya olyan eljárás vas­­kettősablakok előállítására, mely a két ablakszárnynak minden utánniegmunká­­iás nélkül is biztosítja pontos egymásba- 55 illeszkedését s emellett a munkás kép­zettségéhez kisebb igényeket fűz és ol­csóbb, mint az eddigi gyártási eljárás. Az eljárás lényegileg abban áll, hogy egy hengerelt vasat, melynek profilja a két 60 létesítendő szárny egymáshoz sorozott profiljának felel meg, a létesítendő ablak­szárny méreteinek megfelelő keretté haj­lítunk s azután a két szárnyproíil csatla­kozási helye mentén kettévágunk. Hogy 65 a kettévágást kaptacsolás révén eszközöl­hessük már a hengerelt vasnak keret­oldalakká való kiszabásával, ill. lemet­­szésével egyidejűleg a profilokat részben egymástól elválasztjuk, úgyhogy mind- 70 egyik keretoldal két profilja egymással már csak a közép táján függjön össze. Ezen előállítási eljárás teljesen bizto­sítja az egymáshoz tartozó sarkok szö­geinek azonosságát, a két szárnykeret 75 méreteinek azonosságát, mimellett töké­letesen egymásba illeszkedő szárnyakat szolgáltat még olyan esetekben is, ami­kor a hengerelt rúd nem teljesen egye­nes. 80 A rajzon a találmány szerint készült kettős ablak egy kiviteli példája

Next

/
Thumbnails
Contents