90736. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sejtanyagfőzők tökéletes és gyors expandáltatására a kénsav és fáradt hő visszanyerésével

Megjelent 1930. évi julins hó 15-én. MAGYAli KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90736. SZÁM. -- IV/i. OSZTÁLY. Berendezés sej tanyagf őzök tökéletes és gyors expandáltatására a kénessav és fáradt hő visszanyerésével. Zellstofffabrik Waldhof Mannheim-Waldhof, Dr. Schneider Adolf igazgató Kelheim és Hangleiter Carl ig-azgrató Fockendorf. A bejelentés napja 1925. évi augusztus hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi augusztus hó 26-ika. A találmány tárgya berendezés sejt­­anyagfőzők tökéletes és gyors expandálta­tására. a kénes sav és fáradt hő visszanye­résével. A találmány lényege, hogy a fá- 5 radt gázok és a lúg számára való vezeté­kek injektorszerűen vannak összevezetve. A találmány értelmében a lúgtároló és lúgvezetékek közé mindenkor legalább egy szivattyú akként van beiktatva, hogy a 10 lúgvezetékek a szivattyú szívó oldalához csatlakoznak, a szivattyú pedig a lúgtáro­lóba szállít. Egy lúginjektorhoz több főző íaradtg vezetéke csatlakozhat, amikor is egymástól térbelileg elkülönítve az injek- 15 torban többször alakítható át a nyomás sebességgé és a sebesség nyomássá, úgy­hogy az injektorban ily módon elzárt szívótérhez mindenkor egy-egy gázveze­ték csatlakozik. Emellett a közös injektov 20 egy-egy önálló szívóhellyel a gázvezeté­kekhez csatolt több injektorból állhat. Sza­bályozószervek által a lúg körvezetékének kezdete és vége között célszerűen bizo­nyos nyomáskülönbséget tartunk fenn. 25 S4161. számú magyar szabadalmunkban oly berendezést ismertettünk, mely a friss lúgot tovavezető csővezetékekből áll és úgynevezett fáradtgázvezetékekkel ál] kapcsolatban. A gyakorlati üzemben ki- 30 tűnt, hogy a gáz- és lúgvezetékeknek kü­lön óvintézkedések nélküli egyszerű ősz­­szekötése által az összeköttetési helyeken könnyen állnak be vízütések. Sőt a lúg áramlást akadályozó visszafelé ható nyo- 35 mások is felléphetnek. Fennáll továbbá annak a veszélye, hogy a már meglehető­sen expandált főzőbe friss lúg áramol, ami mindenképpen megakadályozandó. A hivatkozott szabadalmunkban ismertetett berendezés további hátránya, hogy az 40 ezen szabadalom szerinti (14) főzőben a fokozatosan melegebbé váló friss lúg kö­vetkeztében a (4) és (5) lúg-, illetve gáz­vezetékekre és ennek folytán az (al, bl... zl) gázvezetékeken át az (A—Z) főzőkro 4,5. beható ellennyomás keletkezik, ami meg­akadályozandó, ha a főzőket közösen, azonban egymástól mégis függetlenül gáztalanítjuk. Mindezen hátrányokat kiküszöböli a 50- találmány szerinti berendezés. A gáz- és lúgvezetékek injektorszerű felhasználása által a sebességgé átalakított lúgnyomás a főző belsejére szívóhatást fejt ki. Ezáltal a főző expandáltatása elősegíttetik, víz- 55, ütések elkerültetnek, a főzök pedig ugyan­csak közösen, azonban a régebbi berende­zéshez képest egymástól még függetleneb­­biil gáztalaníthatók, miután a lúgnyomás­nak az injektorokban sebességgé, majd go­­pedig ismét nyomássá való átalakítása által az egyik főző a másiktól a gáztala- 11 ítás kedvezőbb lehetősége dacára mint­egy el van reteszelve. Szivattyúknak, pl. centrifugális szi- 65. vattyúknak visszacsapószervekkel kap­csolatban való alkalmazása által a lúg­tárolóban uralkodó nyomásnak a lúgveze­tékekre való káros visszahatását kiküszö böljük. 1Q> A rajzon a találmány példaképpeni fo­­ganatosítási alakja látható. Az

Next

/
Thumbnails
Contents