90719. lajstromszámú szabadalom • Ötlőszerkezet kiváltképen bevésőzárakhoz

Megjelent 1930. évi jnlius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90119. SZÁM. -------- VIIl/d . OSZTÁLY. Ötlőszerkezet, kiváltképen bevésó'zárakhoz. Weber Pál lakatosmester Gelnica. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 27-ike. A találmány tárgya ötlőszerkezet, ki­váltképpen bevéső zárakhoz, — ötlőszer­kezet alatt itt nemcsak magát a szorosan vett ötlőt, hanem az annak megfogására 5 és működtetésére szolgáló valamennyi szerkezeti elemet, mint íúgókat, csapokat és a diót értve — mely a jelenleg ismert kiképzésekkel szemben számos előnnyel bír. 10 A találmány szerinti ötlőszerkezet egy bevésőzárral kapcsolatban egy példakép­­peni foganatosítási alakjában van be­mutatva, ahol is az 1. ábra a zár nézete, a 15 2. ábra ugyanaz a nézet a záríedőlemez eltávolítása után, a 3. és 4. ábra a zárnak a 2. ábra 3—3, illetve 4—4 vonal szerinti metszete. A találmány szerinti ötlőszerkezetnek 20 egyik jellegzetessége, hogy az (a) ötlőt és a (b) diót egyetlen (c) rúgó befolyásolja, mely úgy az ötlőt, mint a diót az ötlő csukásának irányába igyekszik elmozdí­tani. E (c) rúgó helytálló (d) csapon van 25 ágyazva és a dió (bl) forgáscsapja körül van vezetve. A (c) rúg ónak az a vége, mely a diót befolyásolja, ezen dió egy (e) furatába van beakasztva, mely furat a dió (b2) nyúlványában van kiképezve. 30 A jelenleg ismert bevésőzáraknál úgy az ötlő, mint a dió külön egy-egy rúgó által van befolyásolva; azáltal, hogy a ta­lálmány szerinti ötlőszerkezettel fel­szerelt zárnál ezen ismert zárakhoz ké- 35 pest egy rúgót és a hozzátartozó helytálló ágyazó csapot megtakaríthatjuk, anyag­ban és munkában megtakarítást érhetünk el. A külön ötlőrúgó elhagyása már most lehetővé teszi, hogy a zárreteszt és a diót 40 egymáshoz közelebb hozzuk, amiáltal a zárnak a hosszirányban eső szerkezeti mérete megrövidíthető, ami anyag- és így súlymegtakarítást jelent nemcsak a zárra, hanem a vele szemben álló záró­lemezre vonatkozólag is. A zár rövidebb 45. szerkezeti méretének megfelelően meg­rövidül az ajtókeretben a zárral szemben felerősítendő zárlemez is, rövidebbek le­hetnek a pajzsok és megfelelően kisebbe­­dik a bevésőmunka is. A zár előállítási és 50. felszerelési költségei tehát a találmány szerinti ötlőszerkezet révén úgy anyag­ban, mint munkadíjakban kisebbre adód­nak. Egy további jellegzetessége a talál- 55. mány szerinti ötlőszerkezetnek, hogy a dió szárának végén egy, a kulcstengellyel párhuzamos helyzetű (f) csap megy át, mely az egyik oldalon az ötlő egy (g) hasítékában és a zárfedőlemezen, a másik 60- oldalon pedig a zárfenéklemez egy ugyan­olyan (h) hasítékában van vezetve. A jelenleg ismert ötlőszerkezeteknél a dió részére ütköző gyanánt és az ötlő ré­szére vezeték gyanánt egy helytálló csap 65- szolgál, mely a zárfedő- és zárfenékleme­­zen van megerősítve és az ötlő egy hossz­irányú hasítékán van átvezetve. Ezeknél a kiviteleknél a zár huzamosabb haszná­lata mellett gyakran előfordul, hogy a dió 70 ezen rögzítő csap mellett és az ötlő alatt lecsúszik, úgyhogy az ötlővel érintkezésen kívül kerül. Ha ez a jelenség az ötlőnek annál az állásánál következik be, mely­ben az ötlő az ajtókeretben felerősített 75- zárlemezben nyugszik, úgy csak az ajtó felfeszítése vagy a zárlemez lefeszítése után lehet a zárhoz a dió helyrehozása céljából hozzájutni. Az ismert kivitelek­nél a diónak ez a lecsúszása annál is 80

Next

/
Thumbnails
Contents