90712. lajstromszámú szabadalom • Vágószerszám

Megjelent 1930. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90712. szám. — Vll/a. osztály Vágószerszám. Schmidt- Sándor m. kir. bányaügyi főtanácsos, bányai gazgató Dorog'. Pótszabadalom a 79852. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésén..k napja 1925. évi julius hó 7-ike 10 15 20 25 30 rélni, mely ságátmegakasztotta A 79852. lajstromszámú törzsszabadalom leírásában ismertetett fejitőgépnél alkal­mazott (12. 24) vágószerszámokat a (10, 11. 15) vágókarokban ágyazott kések al­kotlak. melyek különféleképpen voltak alakítva aszerint, amint résvágásra vagy magvágásra szolgáltak. Bármily erős kések alkalmaztatlak azon­ban, ezeket, igen rövid használat után kopások miatt, ki kellett cse­­körülmény a fejtés folytonos- és így a fejtést ne­hézkessé telte. A jelen találmány célja már most oly vágószerszám létesítése, mely a fejtés foly­tonosságát lényegesen megjavítja. A jelen találmány szerint ugyanis a y tengelyből és evvel vagy több kerékből áll, melynek vagy melyeknek homlokfelületén fogak vannak kiképezve. Ezen szerszám, a szükségnek megfelelően, többszörös elren­dezésben alkalmaztatik. Ezen szerszám akként működik, hogy kerekei munka közben egyrészt a gép fejtőszerkezetével, másrészt a fejtendő sze­letbe behatolva saját tengelyükkel külön is együttforognak, miáltal az egyes fogak kalapácsok gyanánt hatnak. A mellékelt rajzban a jelen találmányt képező vágószerszám példaképpen egy kétkerekes foganatosításí alakban és ket­tős elrendezésben van feltüntetve. Az 1. ábra a vágószerszámnak részben met- 55 szete, részben oldalnézete. A 2. ábra felülnézete. A jelen találmányt képező vágószer­számnak alkalmazásakor a 79852. lajstrom­együttforgó számú törzsszabadalom leírásában ismer­­telelL ágvazott Őgépnek belső résvágókarjaiba40 hagyva, résvágószerszámok el vannak a négy végükön. belső az résvágók ar (1)koszorú­ig­szerszám tartó egymás mö-45 pedig, szabad val van Az (1) koszorún a (2) van felerősítve, mely két, gött és eltoltan elrendezett szerszámnak csapágyalja gyanánt van kiképezve (2. ábra). A csapágyaljakba egy-egy alsó csapágy- 50 csésze van behelyezve (1. ábra), melye­ken át történik az olajozás. Mindegyik alsó csapágycsészében egy-egy (3) szer­számtengely fekszik, mely tengelyiek a (4) élekben végződő fogazásokkal kiképezett két (5) szerszámkerékkel egy darabban vannak készítve, úgyhogy a két (5) kerék és ezeknek (3) tengelye egy vágószerszá­mot alkotnak. Az (5) kerekek külső oldal­­felületei, a fejtendő szelethez történő súr­lódásuk csökkentése céljából, kissé homo­rú ak. Mindegyik (3) szerszámtengelyre felül­ről egy-egy felső csapágycsésze van bo­rítva. A csapágyazás mindegyik vágószer- 65 számnál a (6) csapágyfedél segélyével zá­ra tik le, melyek a (2) szerszámtartóba eresztett csavarorsók és csavaranyák segé­lyével vannak rögzítve. Az (1) koszorún, egyenlő távolságokban, 70 négy ily kettős szerszám van alkalmazva, melyek működésük közben, előbb emlí­tett eltolt elrendezésük folytán, egy sze­letrészt hagynak meg, melynek lefejté­sére mindegyik kettős szerszám után ismét 75 kettős kétkerekes szerszám van elrendezve, 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents