90708. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos áramkörök túlterhelésének jelzésére

Megjelent 1030. évi július lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90T08. SZÁM. VII/ g. OSZTÁLY. Berendezés elektromos áramkörök túlterhelésének jelzésére. Sernper Joaquin igazgató Bogotá. A bejelentés napja 1925. évi február hó 9-ike. Angolországi elsőbbsége 1924. évi október hó 13-ika. A találmány elektromos áramkörök tiil­­terhelésének jelzésére szolgáló oly beren­dezésre vonatkozik, mely az áramkörbe zárt szolenoid magjának elmozgása útján 5 önműködően jelzi, hogy az az elektromos berendezés, melyhez a jelző berendezés tartozik, nagyobb terhelésnek vettetett alá, mint amekkorát a fogyasztó és az ára­mot szolgáltató vállalat közötti megálla- 10 podás megenged. Az eddig ismeretes effajta jelzőberende­zéseknél a szolenoid magja csuklósán el­forgatható kikapcsolóhoz volt erősítve, mely rendszerint zárva tartatott, de a 15 mag elmozdulása folytán nyittatott, ahol is a mag elmozdulását az elektromos fel­szerelés túlterhelése okozza. A kapcsoló nyitása után az áram elekromos lámpát tartalmazó mellékzárlaton vezettetett át, 20 ahol is a részek ezen helyzetben maradtak és a rendes helyzetbe csak akkor tértek vissza, ha az áram az előre meghatározott értékig csökkent. A találmány értelmében kétrészű kon- 25 taktust alkalmazunk, melynek részei a szolenoidmagnak a részek egyikére gya­korolt hatása által elválasztatnak, ahol is az elmozdított kontaktusrész a működésen kívüli helyzetben egy kampó útján tarta- 30 tik fogva, mely az elmozdított kontaktus­­rész alá önműködően esik le, mimellett a berendezés normális helyzetébe csak ak­kor térhet vissza, ha a kampót felszaba­dítjuk. 35 A találmány két módon foganatosít­ható. Az első esetben a berendezés, túl­terhelés fellépténél, a lámpát meggyujtja anélkül, hogy az elektromos felszerelést a hálózatról lekapcsolná, de látható jelet ad arra nézve, hogy az előre meghatározott 40 terhelésnél nagyobb megterhelés lépett fel. A második esetben a berendezés nem­csak a túlterhelés látható jelét adja, ha­nem az elektromos felszerelést a hálózat­ról le is kapcsolná. Mindkét esetben a 45 lámpa mindaddig ég, amíg a jelzőberen­dezés újból normális működési állapotába vitetett vissza. A mellékelt rajz a találmány szerinti berendezésnek két foganatosítási alakját 50 mutatja. Az 1. és 2. ábrán a berendezés első fogana­tosítási alakja előlnézetben és oldalnézet­ben látható, míg a 3. ábrán a hozzátartozó kapcsolási váz- 55 lat van feltüntetve. A 4—6. ábrán a berendezés második foga­natosítási alakjának hasonló nézetei lát­hatók. Az 1—3. ábrán feltüntetett foganatos!- 60 tási alaknál (A) egy csésze, mely egy or­sóra van tekercselve és az elektromos fel­szereléssel sorba van kapcsolva: az orsón belül a (H) lágyvasmag mozgathatóan van elrendezve. Az (A) cséve egyik vége a (2) és (3) csa­varok útján az (1) hálózati vezetékkel van összekötve, míg a cséve másik vége a (4) szorítón keresztül az (M) kontaktusdarab­hoz halad. Ha ,a felszerelés normálisan működik, akkor az áram az (1) hálózati vezetékből az (A) csévéli halad át és innen az (M) kontaktusdarabhoz halad, mely a mozgat­ható (K) kontaktusrésszel érintkezésben 75. 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents