90674. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés vízálló szalagoknak textilanyagokból papírból és effélékből való előállítására

Megjelent 1930. évi julius hó 15-én. MAGIAK KIRÁLYI jKHUL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90674. SZÁM. — XIV/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés vízálló szalagoknak textilanyagokból, papírból és effélékből való előállítására. Carl Knopf vegyész Hamburg. A bejelentés napja 1925. évi junius hó 17-ike. A találmány oly eljárásra és azzal kap­csolatos különleges berendezésre vonat­kozik, amely vízállószalagoknak textil­anyagokból, papírból és effélékből, kon-5 centrált fémklorid- és földalkáliklorid-ol­datok segélyével szakadatlan munkame­netben való előállítására van hivatva. Vízálló szalagoknak textilanyagokból, papírból és effélékből fémkloridok és föld­j.0 alkálikloridok segélyével való előállítása eddigelé gyári üzemben nem volt lehetsé­ges, ami mindig azon múlt, hogy a sejt­• anyagok erősen megtámadtattak, to­vábbá, hogy a pergamentálás a használt 5 sóoldatok kilúgozásánál visszafejlődött, vagy pedig, hogy igen nehéz volt a sóol­datokat az üzemben visszanyerni és xij­ból felhasználni. Ezek a nehézségek a je­len találmány szerint gazdaságos határok 20 közé szoríttatnak azáltal, hogy az egy vagy több tekercsről lefutó szalagok egy fűtőhengeren keresztül jutnak az amyloidképződést szolgáló vegyszerfür­dőbe, a vegyszerflidőbe való áztatás és a 25 l'ölös vegyszerek lesimítása és kisajtolása után egy fűtőhengeren haladnak keresz tiil. amelynek felületéhez tapadva, az amyloidképződés tökéletesen befejeződik, mire a képződött amyloid visszafejlődé-30 sének meggátlására egy hűtőhengeren át jutnak a kicsapató fürdőkbe és fokozatos, zeg-zugos iiton való kilúgozása után fecs­kendezőcsövekkel bíró mosóedényeken haladnak keresztül, hogy végül egy 85 impregnáló fürdőn áthaladva, kerülje­nek szárítás alá, ami szárítóhengereken zeg-zugos úton haladva, fokozatosan megy végbe. Az az elrendezés, mely szerint a keze­lendő szalagok a vegyszerfürdőbe való be- 40 lépésük előtt szárítóhengereken futnak, azzal a lényeges előnnyel jár, hogy a vegyszerfürdő koncentrációja változatla­nul megtartható, az amyloidképződést pe­dig, amely oxygént leadóanyagok hozzá- 45 adása által gyorsíttatik, a vegyszerfürdő meghigítása nem zavarhatja meg. A fölös vegyszereik lesimítása és kisaj­tolása után a fűtőhengeren az átitatott szalagok rostrészecskéi gyorsan megduz- 50 zadnak és tapadóssá lesznek, miközben részben oldható amyloiddá alakulnak át, amely utóbbi a szalagoknak hűtőhenge­ren való átvezetése és a fokozatosan végbemenő kilúgozó-, mosó- és szárítófo- 55 lyamat folytán oldhatatlanná válik és az át nem alakított rostokat beburkolja és összetapasztja. Az eljárás gyakorlati kivitelére szolgáló berendezés a mellékelt rajzon példaképen 60 vázlatosan van feltüntetve. A kezelendő szalagok az (1, 1) teker­csekről a (2) fűtőhengereken mennek át és a (8) vezetőhengerek által a vegyszer­fürdőbe vitetnek. A (4) fürdőben való 65 áztatás irtán a szalagra rátapadó oldat és tisztátlanságok a két oldalról ható (5) kaparok segélyével szedetnek le, mire egy hatalmas (6) hengersajtó az összes fölös vegyszereket eltávolítja. Egy (7) 70 nyomóhenger az itatott szalagokat a (8) fűtőhengerhez szorítja, úgyhogy a hen­ger kerületén futva, felmelegíttetnek. Miután ezáltal az amyloidképződés kiér­leltetett, vagyis tökéletesen végbement, 75

Next

/
Thumbnails
Contents