90671. lajstromszámú szabadalom • Csap rugónyomás alatt álló csapnyelvvel

Megjelent 1930. évi julius hé 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90671. SZÁM. — OSZTÁLY. Csap rugónyomás alatt álló esapnyelvvel. Ikarus Automobil és Repülőgépalkatrész Gyár R.-T. JPudapest. A bejelentés napja 1923. évi augusztus hó 11-ike. A találmány oly csapokra vonatkozik, melyeknek nyelvét ismert módon megfe­szített rúgó állandóan a osapházba szo­rítja, úgyhogy a csap tömítő zárását nem 5 kell utánhúzással biztosítani. A találmány az ily csapok oly szerkezeti megoldását cé­lozza, mely a legkisebb számú alkatrész és legmesszebbmenő anyaginegtakarítás mel­lett a csapnak össze- és szétszerelését szer-10 szám nélkül teszi lehetővé. A találmány szerinti csap lényege abban áll, hogy a rúgó a kúpos csapnyelv keske­nyebb végéhez csatlakozó szárra tolt, a csaphúzón felfekvő álatétlemez és egy a 15 csapnyelvet harántirányban keresztező üt­közőrész közé van helyezve, melynek ra­diális eltolódását egy a rúgó révén a csap­nyelv szárán axiális irányban eltolt és ezen eltolt helyzetében az ütközőrésszel, 2o vagy a csapnyelv szárával kapcsolódó rög­zítőrész gátolja, amidőn is az ütközőrész, vagy a rögzítőrész fogó gyanánt van ki­képezve. A mellékelt rajzban a találmány szerinti §F> csapnak több példaképem megoldása van feltüntetve. 1. ábra egy átfolyócsap metszete. 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti részleges metszet. 80 3- ábra egy lefolyócsap metszete. 4. ábra pedig ennek a 3. ábra 4—4 vo­nala szerinti részleges metszete. 5. ós 6. ábra a rögzítőgyűrű változata metszetben ill. alaprajzban. 56 7. ábra a rögzítőgyűrűnek hüvelyszerű kiképzését mutatja metszetben. A 8. ábra részleges oldalnézetben, a 9. ábra alaprajzban és a 10. ábra a S. ábra 10—10 vonala szerinti metszetben mutatja azon megoldást, 40 amelynél az ütköző és rögzítőrész egye­sítve van. Az (1) csapházba illesztett kúpos (2^ csapnyelv keskenyebb végéhez csatlakozó (3) szárra az (1) csapházra felfekvő (4) 45 alátéttárcsa van tolva, amelyre viszont a (3) szárat körülvevő (5) tekercsrúgó tá­maszkodik. A csapnyelv (3) szárának egy haránt­furatán a (6) pecek van keresztüldugva, 50 mely az (5) rúgót tartja összeszorított álla­potban és így a rúgó löketét korlátozó üt­közőrész gyanánt szolgál. A (6) ütközőpe­cek radiális eltolódásának ill. kiesésének ineggátlására szolgál a (3) szárra feltolt, 55 axiális irányban eltolható (7) rögzítő­gyűrű, melynek kiálló (8) pereme az (5) rúgó nyomására a (6) pecek (9) körhor­nyaiba hatol. A (6) pecek alkotja egy­szersmind a csap forgatására szolgáló 60 fogót. A csap szétszereléséhez a (7) rögzítőgyű­rűt az (5) rúgó ellenében lenyomjuk, mire a (6) iitközöpecek felszabadul és kihúz­ható. 65. Ezután a (7) gyűrű, (5) rúgót és (4) gyű­rűt a (3) szárról lehúzhatjuk és a csap­nyelvet a csapházból kitolhatjuk. A 3. és 4. ábrában feltüntetett szerkezet­nél nem a (6) ütközőpecek, hanem a (7) rög- 70 zítőgyűrű van a csap forgatására szolgáló (10) fogóként kiképezve, melynek (16) fu­ratain van a (6) ütközőpecek keresztül­dugva. Ez utóbbinak radiális eltolódását az gátolja meg, hogy a (6) peceknek a (3) 75 csapszáron belül levő (11) része kisebb át­mérőjű, mint a csapszárnak a pecek befő-

Next

/
Thumbnails
Contents