90660. lajstromszámú szabadalom • Túlhevítő, lokomobil és más efféle gőzkazánokhoz

Megjelent 1930. évi jn l in s hó 213 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90660. SZÁM. — V/c. OSZTÁLY. Túlhevítő, lokomobil és más efféle gőzkazánokhoz. Schlick-Nicholson Gép-, Wagrgon- és Hajógyár Budapest. A bejelentés napja 1924. évi november hó 7-ike. Jelen találmány tárgyát oly túlhevítő képezi, melynek forrcsövei nem külön->kü­lön, hanem csoportosan, egy gyüjtődarab közbeiktatása mellett torkolnak a gőz-5 gyújtófejbe, mimellett a gyüjtődarab sajá­tos kiképezése folytán lehetővé tesizi, hogy egyik oldalán több forrcső torkoljon be, míg másik oldala egyszerű csőalakjában van a gyüjtődarabba erősítve. 10 A találmány tárgyának példaképpeni fo­ganatosítási alakja a mellékelt rajzon van feltüntetve, hol is az 1. ábra a túlhevítőt alkotó forrcsöveknek és a gyüjtődarabnak oldalnézete össze-15 állítva, a 2. ábra ugyanazon mellső nézete, a 3. ábra egy különálló gy üjtődaral >n,ak és a gyüjtőkamarának részleges hosszmet­szete nagyobb léptékben, a 20 4. ábra utóbbinak nézete ,a 3. ábra (x) nyilának irányából nézve, végül az 5. ábra a 3. ábra nézete az (y) nyíl irá­nyából nézve. A rajzon feltüntetett foganatosítási pél-25 dában hét (1) forrcső közös (2) gyűjtő­darab fenéklapjiába torkollik, mimellett a (2) gyüjtődarab másik (2a) csőalakú vége a (3) túlhevítő kamarába van hegesztés útján vagy más alkalmas módon megerő-30 sítve. A gyüjtőkamarák betorkolási he­lyeivel szemközt (4) zárólappal elzárható (5) tisztító nyílások vannak alkalmazva, melyeken át a túlhevítő kamiara és a gyüjtődarabok is tisztíthatók. Az 1. és 2. ábrabeli összeállítási raji- 35 zon a gyüjtődarabok közbeiktatása és a forrcsövekkel való összekapcsolási módja látható, ezeken az ábrákon (6, 6a, 7, 7 a).­val a forrcsöveket tartó vasakat jeleztük. A leírt elrendezés előnye abban áld, hogy 40 a túlhevítendő gőz melegátadására alkal­mas kisebb rétegekben áramlik a csőr vekben, továbbá hogy a csövek behenger­lési helye tetemesen csökken. Emellett a gyüjtődarab kompendiózus kiképezése le- 45 hetővé teszi, hogy 5, 6, 7 vagy több számú forrcsöveket aránylag kis helyen elren­dezhessünk, valamint az eddig egyes ese­tekben alkalmazott, a farrcsövek és a gyüjtőkamara kőzött felhasznált hajlított 50 csövek elmaradnak. Szabadalmi igények: 1. Túlhevítő lokomobil és más efféle gőz­kazánok számára, azáltal jellemezve, hogy kis átmérőjű túlhevítő csövek na- 55 gyobb számú csoportokban egyesítve csatlakoznak a túlhevítő kamarához. 2. Az 1. alatt védett túlhevítő foganatosí­tási alakja, jellemezve egy darabból préselt, tölcsérforma gyüjtőfejnek a 60 forrcsővek és gőzgyüjtő kamara közé való közbeiktatása által, mely gyüjtőfej hegesztéssel vagy más efféle úton van a túlhevítő gyüjtőkamrájával össze­kötve, mimellett a gyüjtőfejekkel szem- 65 közt egy-egy tisztító nyílás van alkal­mazva. 1 rajzlap melléklettel. I'ailas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents