90648. lajstromszámú szabadalom • Tengelyszerkezet gépjárművekhez

Megjelent 1930. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jKHaffi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90648. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Tengelyszerkezet gépjármüvekhez. Tlie White Motor Company Cleveland. A bejelentés napja 1921. évi március hó 22-ike. > A találmány jármüvekhez való hátsó tengelyekre vonatkozik és pedig oly ten­gelyekre, melyek belsejében a kerék szá­mára hajtómű van elrendezve. Ezek a 5 tengelyek kibővítéssel ellátott üreges váz­ból, hengerből állanak. Az üreges váz ki­bővített részében kerékáttétel van elren­dezve, melynek segélyével a sebesség vál­toztatható. A tengelyvázban továbbá ren-10 desen a kiegyenlítő- vagy differenciális áttétel van még elrendezve, mely a hátsó kerekekre hat. A tengelyváz ezenkívül két csövet tartalmaz, melyek a kiegyenlítő hajtómű számára való középtokból indul-15 nak ki. Ezen cső külső végéhez csatlako­zik a futókerék, mi melleit mindenik futó­kerékben egy-egy kamra van kiképezve, amelyben a sebességcsökkenlő áttétel van elhelyezve. Az üreges vázon és az ezt 20 körülvevő csövön tengely megy keresetül, mely a kierékkamrában levő sebességcsök­kentő áttételt forgatja. A találmány értelmében az ismertetett szerkezetű hátsó tengelyeket, különösen ne-25 héz teherkocsik számára tesszük alkal­massá. A találmány tárgyának jellemző sajátságai a tengely üreges vázáinak külö­nös kiképzésében, valamint a kocsikerék hajtóművének felvételére szolgáló tok ten-30 gelyének elrendezésében állanak. Ez; a tok a vázzal előnyösen egy darabban készül, mindamellett a kocsikerék könnyű felsze­relését teszi lehetővé. A kocsikerék kam­rájának belsejében elhelyezett hajtómű a 85 kamrában a találmány értelmében van ágyazva és a vázat körülvevő csővel a lék­szerkezetet hordó tartó van összekötve. A fékszerkezet működtetésekor fellépő igény­bevételeket tehát nem azok a részek ve­szik fel, melyeken a kerekek ülnek, hanem 40 a tengelyvázat körülvevő erősebb cső. Az egyes alkatrészek összeállítását és szétsze­dését a váz és a kocsikerék hajtó kam­rája számára való elzáró szerkezet elren­dezése megkönnyíti. A találmány tárgyát í5 tevő elrendezés továbbá azáltal tűnik ki, hogy a kenőanyag a kocsikerék kamrájából nem juthat a lenge Ív vázba, úgyhogy a hajtómű állandó kenése biztosítva van A mellékelt rajzon a talállmány tárgyú- 50 nak egy kiviteli alakja példaképpen váz­latosan van feltüntetve. Az 1. ábra a hátsó tengely egy részének felülnézete, részben metszve. A 2. ábra oldalnézet és részben metszet 55 az 1. ábra 2—2 vonala szerint. A 3. ábra a tengely váz, illetve üreges hen­ger egy részének metszete és felülnézete. A 4. ábra a váz végnézete. A hátsó tengely egész szerkezete a (3) 60 középtokból indul ki, melyben a (G) ki­egyenlítő vagy differenciális hajtómű van elhelyezve. A (3) tok oldalirányban a vele központos (4) csövekben folytatódik, me­lyek ellenkező irányban ágaznak ki. Az 65 egyes (4) csövekkel egy-egy üreges (6) henger áll összeköttetésben, mely fogaske­rék felvételére alkalmas tokkal vaigy ágya­zattal létesít összeköttetést, vagy azzal egy darabban készül. Az ágyazatot a 3. és 1. 70 ábra szerint a (6) henger falából kiálló, egymással párhuzamos (8, 9) nyúlvány képezi, melyek között a henger fala (liá­néi ki van vágva. A (6) henger főrésze a (4) csövek belsejében nyugszik és (6a) 75 vége hornyokkal és bordákkal van ellátva, melyek a (4) cső belső felületén kiké­pezett megfelelő hornyokkal és bordákkal

Next

/
Thumbnails
Contents