90585. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízben oldható növényvédőszer előállítására

3Ieg.jelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI XH| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90585. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Eljárás vízben oldható növény védőszer előállítására. A.-G. für Anilinfabrikation Berlin-Treptow. A bejelentés napja 1924. évi junius hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1923. évi jimius hó 25-ike. Az eddig hozzáférhető higany tartalmú növényvédőszereket általában úgy állít­ják elő, hogy a komponenseket, pl. fenolt és higanykloridot vizes oldatban sav 5 vagy alkália hozzáadása mellett meleg­ben hagyják egymásra hatni, hogy a hi­ganyt a kívánt komplexkötésű alakba vigyék át. Az előállott oldat vagy szusz­penzió további feldolgozása azonban kö-10 rülményes és olyan műveletek sorozatát követeli meg, melyek a könnyen bom­lásra hajlamos higanyvegyüiletek követ­keztében iparilag nehezen foganatosít­hatók. 15 Ügy találtuk, hogy hasonló, kiváló ha­tású növényvédőszerek állíthatók elő egy­szerűen fenolok vagy fenolszerű anyagok sószerű vegyületeinek higanysókkal való összekeverése útján. Nem volt előrelát-20 ható, hogy pl. fenolnátrium és higany­klorid száraz keverékét vízben fel lehet oldani. Minthogy a fenolnatrium vizes oldata a hidrolitilius hasadás következté­ben fenol és nátronlúg keverékeként vi-25 selkedik, inkább az volt várható, hogy az összes higany oldhatlan alakban le fog válni. Az ilyen könnyen előállítható ol­datok kiválóan alkalmasak pl. vetőmag­vak csávázására, mimellett azok alka­likus reakciójuk következtében a csí- 30 rákra nem ártalmasak. Használható ter­mékhez jutunk pl. ha 168 rész krezol­nátriumot 54 rész higanykloriddal össze­keverünk. A fenol és homologjai helyett ugyan- 85 ilyen jó eredménnyel alkalmazhatók a naftolok, továbbá helyettesített vegyüle­tek, u. m. klórfenolok és máseffélék. To­vábbá adhatunk a keverékekihez oly ho­zagokat, melyek a víziben való oldódás 40 sebességét növelik, in. pl. nátriumklori­dot vagy máseffélét, vagy más, alkáliák­ban oldható, gombaölő hatású anyago­kat is. Szabadalmi igény: 45 Eljárás vízben oldható növényvédőszer előállítására, azzal jellemezve, hogy fenolok vagy fenolszerű anyagok só­szerű vegyületeit száraz állapotban higanysókkal keverjük össze, adott 50 esetben az oldási folyamatot gyorsító neutrális vagy alkálikus sók vagy a gombaölő hatást előmozdító anyagok hozzáadása mellett. Pa llas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents