90575. lajstromszámú szabadalom • Több magasfeszültségű áram számára való kisülési csővel ellátott világító reklámtábla

Megjelent 193Q . évi augusztus hó 252 -én . BAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90575. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Több magasfeszültségű áram számára való kisülési csővel ellátott világító reklámtábla. Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1925. évi május hó 10-ika. Németországi elsőbbsége 1924. évi junius hó 16-ika. Jelen találmány magas feszültségű áram számára való több kisülési csővel ellátott reklámtáblára vonatkozik. A ta­lálmány lényegében abban áll, hogy az 5 egyes betű, vagy jel alakjában hajlított kisülési csövek nem mint eddig szokásos volt, közösen egy tábla mellső oldalára, vagy egyetlen szekrényalakú címtáblára vannak erősítve, hanem mindegyik külön-10 külön ugyancsak betű, vagy jel alakjában kiképzett szekrényekben van elrendezve, mimellett azután minden egyes szekrény az egyes csövek számára való transformá­tor-berendezéssel és elektródákkal van 15 ellátva. A reklámtáblának ilymódon betű, vagy jelalakú szekrényekből való kiképzése folytán a könnyebb szállítás és könnyebb felállítás lehetősége mellett még azt is elérjük, hogy a felirat az 20 egyes szekrények plasztikus hatása foly­tán nappal is jól olvasható. A reklámtáb­lának a találmány szerint való kiképzése ezenkívül a veszélytelen elhelyezés elő­nyét is biztosítja, mivel a csövek vala-25 mennyi áramvezető része és ezek transz­formátorai az egyes jelalakú szekrények belsejében elrejtve vannak elrendezve. A csatolt rajzon a találmány szerint kiképzett reklámtábla az 80 1. ábrán nézetben, a 2. ábrán pedig függélyes metszetben van feltüntetve. A rajzon feltüntetett tábla három, be­tűk alakjában kiképezett zárt (o, ol, o2) 85 szekrényekből áll, melyek mellső olda­lain (pl, p2, p3) bemélyített vájatokban a (ql, q2, q3) ugyancsak betűalakban hajlí­tott kisülési csövek olymódon vannak ágyazva, hogy (rl, r2, 3r) elektródáik a szekrények belsejébe nyúlnak. Az (o, ol, 40 o2) szekrények belsejében, ezenkívül az (sl, s2, s3) szórómező-transformátorok vannak elrendezve, melyek (tl, t2, t3) ve­zetékeik útján az elektródákkal összeköt­tetésben állanak és a közös (u) vezetékből 45 kapott áramot az egyes csövek üzeméhez szükséges magas feszültségre hozzák. Ha a szórómező-transformátorok helyett kö­zönséges, egymás fölött tekercselt primár-és szekunder-orsókkal ellátott transfor- 50 mátort alkalmazunk, úgy minden egyes primár orsó elé egy fojtótekercset, ohmikus ellenállást, vagy kondenzátort kapcsolunk, mely ugyancsak az (o, ol, o2) szekrények belsejében lehet elrendezve. 55 Mint látható, a találmány szerinti rek­lámtáblánál minden magasfeszültségű alkatrész és vezeték el van födve és az egyes, jelek alakjában kiképzett szekré­nyekben van elrendezve. Ez utóbbiak az 60 alkalmazási célnak megfelelően külön­böző alakot ölthetnek és egymáshoz ké­pest tetszés szerint lehetnek elrendezve. A hálózathoz csatlakozó (u) áramhozzáve­zetés a reklámtábla szerelési helyén föl- 65 tünés nélkül elhelyezhető. Szabadalmi igények: 1. Több magasfeszültségű áram számára való kisülési csővel ellátott világító reklámtábla, azzal jellemezve, hogy az 70 egyes betűk, vagy jelek alakjában haj­lított, kisülési csövek külön-külön

Next

/
Thumbnails
Contents