90561. lajstromszámú szabadalom • Centrifugális szivattyú vagy fujtató a tengelynyomás önműködő kiegyenlítésével

Megjelent 1930 . évi ang usztus hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90561. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Centrifugális szivattyú vagy fujtató a tengelynyomás önműködő kiegyenlítésével. Beck Wilhelm mérnök Biebrich a/Rh. Pótszabadalom a 86678. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1921. évi december hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1921. évi julius hó 11-ike. A találmány a 86678. 1. sz. szabadalom­ban védett centrifugáiszivattyú javítása. A találmány lehetővé leszi, hogy a szi­vattyú nyugtakor is teljesen tehermentesí tve 5 legyen a szivattyútengely belépési helye. En­nek folytán a szivattyútengelynek a tokba való belépési helyén külön kemény- vagy lágytömítés alkalmazása fölöslegessé válik. Egy célszerű kiviteli alaknál1 egy karimával 10 ellátott gyűrű van a szivattyútengelyre a belépési hely szomszédságában szerelve s e hely fémes tömítés révén teljesen tömít­tetik. A gyűrű helytállón vagy csúszliatón rendezhető el a tengelyen s önműködően 15 vagy szabályozók, rúgók stb. révén állít­ható be a szivattyú belsejében és a szi­vattyún kívül uralkodó nyomások viszo­nyának megfelelően a tengely belépési he­lyének tömítése céljából. 20 A rajzon a találmány tárgyának néhány kiviteli alakja van feltüntetve. 1. ábra oly szivattyú metszete, mely egy a szivattyúban és a szivattyún kívül ural­kodó nyomáskülönbségek hatására önmű-25 ködően beálló eltolódó gyűrűvel bír. 2. ábra oly szivattyú metszete, melynek a tengelyen eltolódható gyűrűje egy a ten­gelyre szerelt centrifugálszabályzó hatása alatt áll. JO 3. ábra oly szivattyú metszete, melynek a tengelyre helytállóan szer elt és szelep­tányér gyanánt kiképezett gyűrűje egy a tengely végére szerelt rúgó vagy szabályzó hatása alatt áll. 55 Az összes ábrákban (a) a futókerék, (b) a szívófedél, (c) a nyomórész, (d) a szivattyútengely és (e) a tengely végére erősített agy vagy anya, mely a szívófedél szembenálló (f) peremével fokozatosan szűkülő keresztmetszetű járatot határol, 40 mely közvetlenül a futókerék (h) lapát­belépési helyén radiális értelemben vég­ződik. A keréktárcsa (i) nyílásai révén a futókerék belépési oldala és a kerék mögött elrendezett (IV) nyomőtér egy- 45 mással közlekednek. Üzemközben e nyomó­térből nyomófolyadék szívatik le és to­vábbíltatik a szállított folyadékkal, miköz­ben a li) lapátbelépési keresztmetszet A'ál­tozása folytán a tengelynyomás kiegyen- 50 Iítődése és a tengely belépési helyének tehermentesítése megy végbe. Az 1. ábra értelmében a futókerék ten­gelyén, ill. agyán az (n) karimával ellá­tott (m) gyűrű van elrendezve, mely axiá- 55 lis irányban elcsúszhat s egyrészt a tok (o) tömítőfelületéhez, másrészt a (q) záró­fedél (p) tömítőfelületéhez illeszkedhet. Ilyen módon a szivattyú nyugtakor is fé­mesen van tömítve a tengelynek a tokba 60 való belépési helye, még pedig akár ki­sebb, akár nagyobb a nyomás a szivattyú­ban, mint a szivattyún kívül. A 2. ábra értelmében ugyancsak (n) karimával bíró (m) gyűrű csúszhat a ten- 65 gelyen, ill. a futókerék agyán. A gyűrű mellett a tengelyre az (r) centrifugáisza­bályzó van felszerelve, mely (s) inga­súlyokkal és (t) rúgókkal van ellátva és (u) karmantyúja révén van az (m) gyűrű- 70 vei kapcsolva. Az (s) ingasúlyok és az ezzel ellentétes hatású (t) rúgók kényszer­művesen szorítják az (m) gyűrűt az (o) ill. (p) tömítőfelületek felé. Ezen fogana­tosítási példánál az 1. ábrabelivel ellentét- 75 ben a centrifugáiszabályzó rúgófeszültségé­nek szabályozása révén lehetségessé vá­lik előre megállapítani azon nyomást,

Next

/
Thumbnails
Contents