90543. lajstromszámú szabadalom • Önműködő sebességszabályozó készülék

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 126-én. . MAGYAR KIRÁLYI SlM* SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90543. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Önműködő sebességszabályozó készülék. Melczer Tibor g-épészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1923. évi julius hó 6-ika. A találmány tárgyát egy oly szabályozó­készülék képezi, amely a mótor hajtóten­gelye és a munkagép hajtott tengelye kö­zött van elrendezve és a mlunkatengely 5 változó ellenállása mellett a munkaten­gely és mótortengely közötti áttételt ak­ként állítja be, hogy a munkatengely a m,iiidenkori ellenállásnak megfelelő for­dulatszámmal járjon, miközben a mótor 10 teljesítménye állandó. A mellékelt ábra a találmány tárgyának egy példakénti kiviteli alakját vázlatosan tünteti fel. Az ábrában (1) a mótortengely, (2) az 15 általa hajtott munkatengely, (3) a kettő közötti szíj áttétel, (4) a szabályozó által befolyásolt és a szíjat elállító villa. Az át­tétel mechanikai kivitele a találmány szempontjából lényegtelen. Tekintetbe jö-20 hetnek mindenekelőtt az ú. n. folytonos átmenetű áttételek, pl. szíjjal hajtott kú­pos dobok, hydraulikus áttételek, vagy egyszerű többfokú fogaskerékáttételek is. A munkatengely (1) közvetlenül, vagy 25 közvetve, a példában felvett esetben egy kúpkerékpár (5, 6) segélyével egy csa­varorsót (7) forgat, amely csavarorsón egy csavaranya (8) van elrendezve. E csa­varanya egy perem (8) segélyével egy-30 úttal pl. m,int frikciós tárcsa van kiké­pezve és a miunkatengelyre (2) ékelt ellen­tárcsával (10) dolgozik együtt. A csavar­anya a felvett példakénti esetben egy villa (9) vonórúd (11), szögemeltyű (12) és egy 35 második vonórúd (13) segélyével a két tengely (1) és (2) közötti, az áttételt el­állító szervvel (4) van kapcsolva. Ha pl. a mótor állandó teljesítménnyel, illetőleg állandó fordulatszámmal jár és a 40 munkatengely ellenállása is állandó, úgy a csavaranya önműködőlég beáll a tárcsa (10) középpontjától oly távolságra, amely­ben a kerületi sebesség az anya peremé­nek (8) kerületi sebességével pontosan egyenlő. Ha a munkatengely ellenállása 45. csökkenik, és így fordulatszáma megnövek­szik, úgy a tárcsa (10) és az anya pereme (8) közötti súrlódás az anyát a (14) nyíl értelmében az orsóhoz (7) képest relatíve elforgatja, úgyhogy az a tárcsa (10) közép- 50 pontja felé halad mindaddig, míg a munka­tengely sebessége ismét állandó értéket ér el. Ezen elmozdulás közben a vonó­rudak (11) és (13), valamint a szögemel­tyű (12) segélyével az anya a két tengely 55 (1) és (2) közötti áttételt akként állítja el, hogy a munkatengely a motorteljesít­ménynek, illetőleg az ellenállásnak meg­felelő fordulatszámmal járjon. A szabályozó a mótortengely fordulat1 - 60 számának, illetőleg a motorteljesítmény­nek változásakor is a leírt módon — a nö­vekedésnek, illetőleg fogyásnak megfelelő értelemben — fog működni. Á találmány szempontjából lényegtelen, 65 hogy az anya mozgását mily módon visz'­szük át az áttételre (4). Úgyszintén lé­nyegtelen az Js, hogy frikciós tárcsák he­lyett minő más kapcsolatot létesítünk az! anya és a miunkatengely között; alkal- 70 mazhatunk pl. kúpos dobokat is, melyek­nek egyike az orsón forgó anyaként van kiképezve. Szabadalmi igények: 1. önműködő sebességváltó készülék hajtó és hajtott tengelyek között áttételi szerv elállítására, jellemezve oly frikciós át­tétel által, melynek egyik tagja egy­mástól eltérő kerületi sebességeik ese-

Next

/
Thumbnails
Contents