90528. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék vaj előállítására

Megjelent 193Q . évi augusztus hó 82-én . . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90528. SZÁM. — X/f. OSZTÁLY. Eljárás és készülék vaj előállítására. Karpinsky Stephan és Anderson Stewart James mérnökök Sevres és St.-Quen. A bejelentés napja 1924. évi április hó 4-ike. Franciaországi elsőbbsége 1923. évi április hó 16-ika. Jelen találmány tárgya eljárás vaj elő­állítására és annak foganatosítására szol­gáló készülék. A találmány szerint az előzetesen leve-5 gővel telített tefjielt kényszerítjük két szo­rosan egymás mellé helyezett fal között át­haladni, miáltal négyzetcentiméterenként több kilogramm nagyságú ellenállást ho­zunk létre. 10 Ezen átszorítás folyt ári a zsiradékgöm­bökét az aludttejből megszabadítjuk és a gömböcskéket az iróban lebegő finom vaji­szerű állapotában a többi gömböcskékhez szorítjuk. 15 Ezen eljárás foganatosítására szolgáló készülék különböző kivitelű lehet feltéve, hogy egymáshoz igen közel elhelyezett fa­lakkal bír, melyen át a levegővel telített tejfel átszorítható s amelyek ezen átszorí-20 tással szemben a célnak megtelelő ellen­állást fejtenek ki. A rajzóin a találmány szerinti beren­dezés két kiviteli alakja fel van tün­tetve. Az 25 1. ábra az első kiviteli alak nézete. A 2. ábra hosszmetszet. A 3. ábra keresztmetszet. A 4. ábra a második foganatosítási alak hosszmetszete. 80 Az 1—3. ábrákon íeltüjntetett készülék a csavaros (2) fedéllel elzárt henger alakú (1) tartányból áll, melynek belső falára a legcélszerűbben fából készült (4) cső­vére tekercselt többmenetű (3) fémszita-85 szövet van erősítve. Az .(1) tartányban el­helyezett facséve két végén a (7) és (8) gyűrűk segélyével az (5) és (6) fémszita vagy lyukasztott fémlap van erősítve. Az (1) tartány fenekén, illetve fedelén (9) és (10) csőtoldatok vannak elrendezve, nie- 40 Ivekhez a tejfel be- és kivezető (11) és (12) csövek kapcsolódnak. A készülék működése a következő: A levegővel telített és erjedt tejfel a (11) csövön át tápláltatik be és ismert szer- 45 kezetű nyoimószivattyúval a f émszitán nyo­matik át. Az (5) fémszita célja, hogy meg­akadályozza a tejfelben levő tisztátalansá­goiknak a készülékbe való jutását, a (3) fémszitaszövet kanyargós hézagain átha- 5a ladva a zsírgömböcskék felszabadíttatnak és finom szemcsés vaj' alakjában egyesül­nek. A (12) csővezetékből távozó és az író­ban finoman eloszolva lebegő vajrészecs- 55-kék bármely edényben foghatók fel. Ezen lebegő állapot megkönnyíti a mosást és a vaj! konzerválására nézve ártalmas casein és lactose kiküszöböléséit. Jó eredményeket érhetünk el pl. 35 mm 50 belső átmérőjű 60 mm hosszú tartáninyal, 25 mm átmérőjű facsévéivel és egy négy­zetmiliméterenként 4 szemmel bíró szi­tával. Ilyen készülék óránké,nt körülbelül 300 65 liter tejfelt dolgoz fel és a felhasznált tej térfogatának lÓ«/o-át fölözi le. A facsévének előnye, hogy a nedvesség­ben megdagad és ezáltal a fémszitákat jól szorítja össze, azonban fémhengerrel is 70 helyettesíthető vagy teljesen mellőzhető. Utóbbi esetben a tartány egész belseje fém­szitaszövettel van kitöltve. A fémszitaszövet helyett, egymáshoz szo­rított körlapok, illetve szitalapok is alkal- 75 mazhatók. A fémszitaszövet helyett más szerkezet is használható, amennyiben azzal nagyszámú

Next

/
Thumbnails
Contents