90514. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kelméknek vésett hengerekkel történő nyomására és ezen eljárás foganatosítására szolgáló nyomó festék

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 1-én. . Ml a TÁR El R ILY I J|Hg| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90514. SZÁM. — XlV/e. OSZTÁLY. Eljárás kelméknek vésett hengerekkel történő nyomására és ezen eljárás foganatosítására szolgáló nyomó festék. A. Holtmann & Co. G. m. b. H. Charlottenburg. A bejelentés napja 1924. évi december hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1923. évi december hó 14-ike. A véisett hengerekkel történő, gépi kel­menyomásnál, melynél a fölös festék, le­szedő kések — a leszedők — segélyével távolíttatik el, igen gyakran lépnek fel $ nagyon zavaró módon az úgynevezett liengerkarcok, melyeik a nyomásban részt­vesznek ós ezáltal a nyomás hatását el­rontják. Ezen zavarok okai, mely zava­rok azáltal válnak kellemetlenekké, hogy 10 a gépeket le kell állítani, a hengereket, leszedőket, festéktartályokat ki kell tisz­títani és gyakran új festékeket használni, még kiderítve nincsenek. Ezen minden­kor fellépő zavarokat a nyomó festéknél-; 45 reactiója látszólag nem befolyásolja, meri a zavarok egyaránt lépnek fel úgy sava nyú, mint alkalicus, pl. indanthren-nyo­mófestékeknél. Az a tény, hogy savanyú, de még inkább alkalicus nyomófestékek 20 megtámadják a leszedőket és a hengere­ket, egymagában nem magyarázhatja meg a hengerek megkarcolásának rögtöni és váratlan beálltát és az úgynevezett réz­örlóst, különösen azért nem, mert ugyanaz :25 a jelenség az általában ritkábban alkal mázott neutrális nyomófestéknél is fellép Ezen jelenség ellen a a sem használ, ha arról gondoskodunk, hogy a nyomófesté­keket oldhatatlan vagy kemény részecs-30 kéktől mentesítjük. Azon vélemény is ke­rült kifejezésre, hogy itt elektromos ára­mok játszanak közre vagy hogy a nyomás művelete alatt a nyomó festékek a hő által okozott fokozódó eoncentratio révén meg-35 változik és kristályos kiválások történ­nek. Sem az egyik, sem a másik nézetnek helyesége azonban nem bizonyíttatott be. A bejelentő már most azt találta, hogy az említett hátrány teljesen vagy nagy mértékben megszüntethető azáltal, hogy a 40 n y onió fest ék e k h e z vízben vagy a nyomó­festékben oldhatlan, szerves anyagokat adagolunk, melyek úgy nagy molekuláris súllyal, mint nagy viskosítással bírnak és melyek közönséges, illetve annál a hő 45 mérsékletnél, melyen azok használtatnak, folyékonyak vagy puhák, ahol is nagy viskosítás alatt a jelen leírás szellemében a 20° C-nál mért 3 Enghar °-nál nagyobb viskosítás értendő. 50 Ily adalékanyagok gyanánt használ­tatnak az ásványolaj-destillálásnak leg­magasabb fractioi, illetve a maradékkát­rányok, amennyiben azok még folyéko­nyak vagy puhák. Ugyanez áll a kát- 55 í'ányolajok, illetve a kátrányok megfelelő viskosítású fractioira is. Ily anyagok gyanánt például vaselint lehet alkal­mazni a nagy hőmérsékletnél és a nedves gőzzel dolgozó hengerek kenésére szol- 60 gáló olajokat a kis hőmérsékletnél való dolgozására. Hatásukat általában azáltal lehet fokozni, hogy a szénhydrogenekben még más, viskosításukat fokozó anyago­kat oldunk fel, mint pl. viaszokat és kü- 65 lönböző származású paraffinokat. Különösen oly savanyú nyomófesté­keknél, melyek keményítösürítéssel dol­goznak, célszerű az adagolandó viskosus anyagokban még nagy molekulasúlyú 70 zsírsavakat pl. olajsavat feloldani, illetve az utóbbiakat amazokkal összekeverni. Az adalékanyagok egyrészt elősegítik az adagolandó, nagy molekulasúlyú anya­goknak a nyomófestékben való egyenle- 75

Next

/
Thumbnails
Contents