90473. lajstromszámú szabadalom • Kombinációs zár

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. ''AGYAR KIRÁLYI jMHE SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás •90473. SZÁM. — yin/d. OSZTÁLY. Kombinációs zár. Csík Ferenc vállalkozó Budapest. A bejelentés napja 1921. évi november hó 8-ika. A jelen találmány oly kombinációs zárra vonatkozik, mely a kengyel kivágásába fo­gódzó rekesztő csapokból, ezen csapokat kényszermozgásul ag vezető zárótárcsákból 5 és ezekkel együttműködő oly beállító tár­csákból áll, melyeknek elforgatását csatta­nások jelzik. Ilyíajta záraknál a zárótárcsából kinyúló menasztőpeoek a rekesztő csap hasítéka-1 10 ban van vezetve, mely pecek, a zárótárcsa forgása közben a rekesztő csapot magával viszi. A jelen találmány egyrészt a beállító tárgyak sajátos kiképzésére, másrészt a 15 zárótárcsák mozgásának a rekesztő csa­pokra való átvitelének módjára vonatkozik. Uji azonkívül a zárótárcsák mozgásainak átvitele a rekesztő csapokra forgattyús hajtószerkezet útján, mely szerkezet feles-20 legessé teszi a rekesztő csapok vezető ha­sítékait és e mellett megbízhatóbb is, mert a vezetőpeceknek a hasítékban való játéká­ból kiadódó zavarok ki vannak küszöbölve. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá-25 nak példaképpeni foganatosítási alakja, la­katon való alkalmazásában van szemlél­tetve. Az 1. ábra a lakat felülnézete. A 2. ábra a lakattok felső felének felülné-80 zete belülről nézve. A 3. ábra ugyanaz a féltők, a benne ágya­zott zárótárcsákkal. A 4. ábra a tok másik felej, a benne ágya­zott beállító tárcsákkal. Az 35 5—6. ábrák a rekqsztő csapok meghajtá­sának újt módját fölül- és oldalnézetben szemléltetik. A jelein találmány szerint a lakat (1) tokja (1. ábra) a lakat síkjával párhuza­mos síkkal két symmetrikus részre van 40 megosztva; még pedig az alsó vagy hátsó (I) és a felső vagy mellső (II) részre; melyek (20) csavarok vagy szegecsek stb. útján vannak egymással összekötve. Az (I) rész belső (4) falában van kiképezve a 45 lakatkengyeil felvételére szolga ló, félikör­keresztmetszetű (22) kivágás, valamint a rekesztő csapok felvételére és kényszer­mozgású vezetésére szolgáló párhuzamos (7) vezetékek. 50 A 3. ábra ugyancsak az (I) féltokot szemlélteti, a behelyezett (6) rekesztő csa­pokkal és a (9) zárótárcsákkal. A 4. ábrában szemléltetett, az (I) fél tok­kal symmetriás (II) féltokban vannak el- 55 rendezve a jelen találmány szerint ki­ki lincskerejkek gyanánt kiképezett (15) be­állító tárcsák, melyeiknek fogaiba a (19) kilincsek kapcsolódnak. A (19) kilincsek leme^rúgók gyanánt vannak kiképezve, me> 60 lyek a (II) féltok belső faliának, a rúgok hajtásának megfelelően alakított (18) hor­nyokban foglalnak helyet. Ha a (3) gom­bot a (19) kilincs által megengedett irány­ban elforgatjuk, akkor a kilincs a (15) ki- 65 lincsker ék fogoldalain csúszva, minden fog­osztásnak megfelelő elfargásnál egyet-egyet csattan; ezen csattanások számából követ­keztethetünk a beállításra. A kilincskerék tehát feleslegessé teszi külön csattanószer- 70 vek elrendezését. A (15) kilincskerék mozgása tudvalévő­leg a (9) zárótárcsák (14) furatálba kap­csolódó (16) pecek segélyével vitetik a zárótárcsákra, melyeknek forgó mozgása 75

Next

/
Thumbnails
Contents