90462. lajstromszámú szabadalom • Önműködő fűtőszabályozó

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 90462. SZÁM. — n/h. OSZTÁLY. Önműködő fűtőszabályozó. Borbély Lajos malomtisztviselő tJjvidék. A bejelentés napja 1924. évi junius hó 14-ike. A találmány tárgyát önműködő fűtő­szabályozó képezi, melynek alkalmazásá­val az égésnél keletkezett hőnek a sza­badba való gyors eltávozása, továbbá 5 lángnak, szikrának a kéménybe való ju­tása és ezáltal kőménytűz keletkezése megakadályozható. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképpen felvett foganatosítási alak-10 jában távlati képben van feltüntetve. A kályhacsőbe az (a) keret van be­szerelve, melyben a (b) és (c) tengelyek vannak csapágyazva. A (b) tengelyre a (d) forgó, a (c) tengelyre pedig az (f) forgó 15 van felerősítve, mely utóbbinak forgási iránya ellenkező, mint a (d) forgóé. A (c) tengelyre az (f) forgó fölött a (g) forgás szabályozó van felerősítve. Ez áll a víz­szintesen fekvő szárnylapokból és az 20 ezek között csuklósan megerősített, lefelé lógó (h) szárnyakból. A kályhacsőben lévő huzat a (d) forgó szárnyaira nyomást gyakorolván, azt az (.A) nyíl irányában forgásba hozza. Ez-25 által a levegő szintén forgásba jön és a láng és szikra nem tud függélyes irány­ban a csőből távozni. A gyors forgás köz­ben a levegő a forgó körül lehűl, miáltal a forgó alatt levő melegebb levegő gyor-30 sabban fölfelé húzódik, úgyhogy még rossz huzattal bíró csőben is erőteljes lég­cirkuláció indul meg. A fölfelé húzódó levegő beléütközik az (f) forgó szárnyaiba és azt a (d) forgóval 35 ellentétes irányú forgásra kényszeríti. Az (f) forgó forgása elősegíti az alatta levő levegőnek fölfelé való emelkedését, emellett azonban a levegőt vízszintes irányú örvénylésbe hozza, úgyhogy a benne levő szilárdabb testek, ú. m. szikra 40 és egyéb égő anyagok a fölfelé való hala­dásban gátolva visszáhullanak. Az (f) forgó forgása közben a vele közös ten­gellyel bíró (g) szabályozót is forgásba hozza, úgyhogy annak a (h) lapjai las- 45 sanként vízszintes helyzetbe fölemelked­nek és a levegőnek a kiáramlási útját el­zárják. Amint elzáródik a levegő kiáram­lásának útja, csökken a csőben a huzat és ezzel együtt a (d, f) forgók forgási 50 sebessége is lecsökken. A forgás sebessé­gének csökkenésekor a (h) szárnyak összeesnek és ezzel a levegő áramlásának útját újból szabaddá teszik, úgyhogy most ismét a forgók gyorsabb forgásba 55 jöhetnek. Ily módon tehát a forgók for­gásának sebessége önműködően szabályo­zódik és a kályhacsőből a hő állandóan egyenletes mennyiségben áramlik ki. Szabadalmi igények: 60 1. Önműködő fűtőszabályozó, jellemezve a kályhacső belsejében elhelyezett, a cső hossztengelyével párhuzamos tengely­lyel bíró forgótest, valamint vízszintes szárnylapokból és a vízszintes szár- 65 nyak között csuklósan megerősített szárnyakból kiképzett forgásszabá­lyozó által, mely a forgótest fölött, az­zal közös tengelyre van felerősítve. 2. Az 1. igényben védett önműködő fűtő- 70 szabályozó foganatosítási alakja, az­által jellemezve, hogy egymás alatt két forgótest van elrendezve, melyek ellentétes forgási iránnyal bírnak. 1 rajzlap melléklettel. l'iillas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents