90449. lajstromszámú szabadalom • Tübb lépcsős fémgőzsugárszivattyú

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 90449. SZÁM. — Vll/h. OSZTÁLY. Több lépcsős fémgőzsugárszivattyú. N. Y. Philips' Gloeilampenfaforieken Eindhoven. A bejelentés napja 1925. évi február hó 28-ika. Hollandiai elsőbbsége 1924. évi május hó 5-ike. A találmány fémgőzsugárszivattyúkra, különösen pedig oly szivattyúkra vonat­kozik, melyeknél a gőzsugár számára hi­ganygőzt alkalmazunk. A találmány alkal-5 mazható azonban oly szivattyúkra is, me­lyek pl. oly fémek gőzével dolgoznak, me­lyek gőzfeszültsége szobahőmérsékleten a higanyénál alacsonyabb, mint ólommal, ón­nal, wizmuttal, kadmiummal, cinkkel vagy 10 effélével. Ismeretesek oly több lépcsős higanygőz­sugárszivattyúk, melyek rendszerint egy vagy több gyűrűalakú sugárcsővel és egy központosán elrendezett, köralakú kereszt-15 metszettel bíró sugárcsővel vaninak ellátva és melyeknél a higanygőz egymásután kö-< vetkező két lépcső között hűtés által kon­denzáltatik. Ezen sugárszivattyúk hát­ránya, hogy a gyűrűalakú sugárcsöveken 20 áthaladó gőzsugár nehezen szabályozható. Több lépcsős higanygőzsugárszivattyúban tudvalevőleg a gőzsebesség az egymásután következő sugarakban egymáshoz képest pontosan beállítandó, hogy kedvező szi-25 vattyúhatást kapjunk. A központos sugár­cső alakjának és keresztmetszetének a támasztott követelményeknek megfelelően való előállítása nehézséggel nem jár, ezen nehézség fennáll azonban a gyűrűalakú 30 Sugárcsöveknél, mert ezeknél a két fal közötti távolság tekintetében fennálló igen csekély eltérések is a sugárcső gyűrű-/ alakú nyílásának teljes felületét igen lé­nyegesein befolyásolják és ennek folytán 35 ezen kis eltérések is nagy befolyást gya-1 korolnak a gőzsebességre. Ezen hátrány kiküszöbölése céljából a találmány értelmében a fémgőzsugarat a gyűrűalakú sugárcsöveken át oly válaszló-40 fal segélyével szabályozzuk, amelyben több nyílás foglal helyet. Ezen választófalat a hozzája tartozó gyűrűalakú sugárcső ki­bocsátási vége előtt rendezzük el célsze­rűen. A már említett előnyön kívül a találmány még azon előnyt is nyújtja, 45 hogy a gyűrű alakú cső falai egyszerű mó­don erősíthetők meg szilárdan és egy-1 máshoz képest a helyes helyzetben. Kü­lönösen jó eredményeket érünk el a ta­lálmány szerinti szivattyúval, ha azt fém- 50 bői állítjuk elő. Az egymásután következő sugárcsövek ismert módon közös gőzhozzávezetőcsőről ágaztathatók el. Ezen szerkezeti megoldás­nál a nyílásokkal ellátott váiasztófalakat 55 célszerűen a gyűrűalakú sugárcsövekhez való elágaztatási helyeken rendezzük el, miáltal egyszerű szerkezetet kapunk. Ez esetben a nyílásokat, pl. a közös gőzhozzá­vezetőcső falában rendezzük el. A találmány 60 értelmében, továbbá .a közös gőzbe vezetőd­cső végén külön betétdarab rendezhető el, mely a gyűrű alakú keresztmetszet tel bíró, a gőzsugár számára való sugárcső­ből és a rajta megerősített választófal-* 65 ból áll, amelyben az egy vagy több gyűrű­alakú sugárcsőhöz tartozó nyílások vannak alkalmazva. A rajzon példaképpen higanygőzzel dol­gozó sugárszivattyú foganatosítási alakja 70 van feltüntetve. A szivattyú teljes egészé­ben fémből van előállítva, azonban a talál? mány célszerűen alkalmazható üvegből való szivattyúkon is. Az (1) edényben foglal helyet a (15) 75 higanymennyiség, melyet tetszőleges alkal­mas módon, pl. gázégő segélyével hevítünk. A képződő higanygőz a (2) fémcsövön át halad, melyet a hőszigetelő (3) köpeny vesz körül. Ha a higanygőz a cső lefelé 80

Next

/
Thumbnails
Contents