90434. lajstromszámú szabadalom • Cipőhúzó

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JHHnE SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 90434. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Cipőhúzó. Ács Zsigmond oki. g-azdász Budapest. A bejelentés napja 1925. évi január hó 14rike. Az eddigelé ismeretes, fémből, szaruból, celluloidból, vagy más szilárd anyagból készült cipőhúzóknalk az a hátránya, hogy felületük görbületének változtathatatlan-5 sága miaitt nem simulnak egyforma jól a különböző lábsarkokhoz és így a láb bedugására rendelkezésre álló nyílást károsan csökkentik; azonfelül hordozásuk, különleges alakjuk miatt, kényelmetlen 10 és beszerzési költségük aránylag nagy. A találmánybeli cipőhúzó mindé hátrá­nyoktól mentes, mit azáltal érünk el, hogy azt kényelmesen összehajtogatható anyagból, mint pl. bőrből, viaszos vá-15 szonból, szövetből, vitorlavászonból, stb.­ből készült, a cipő hátsó részében a láb­sarok mögé kerülő, lapátszerű részből és ezzel összefüggő, fogantyúul szolgáló nyelvből állítjuk elő. 20 A találmány szerint készült cipőhúzó nak néhány példaképpeni foganatosítási alakját a mellékelt rajz mutatja be, me­lyen az 1. ábra az egyik foganatosítási alak 25 elülnózetfei, a 2. ábra egy módosított foganatosítási alaknak hasonló nézete, a 3. ábra egy további foganatosítási alak­nak hátulnézete, míg a 30 4. ábra ugyanennek oldalnézete. Az 1. ábra szerinti, a már említett anyagokból készült cipőhúzó lényegéiben két részből, nevezetesen a szokásos mó­don a lábsarok mögé helyezendő, lapát-55 szerű (a) részből és a fogantyúul szolgáló (b) nyelvből áll. A cipőhúzó alakja, cél­szerűen, akként van megválasztva, hogy a kiszabásnál semmi hulladék se kelet kezzék. A 2. ábrán feltüntetett foganatosítási 40 alak a fentitől csupán annyiban tér el, hogy a (b) nyelvben az ujj beakasztására köralakú (c) nyílást létesítünk. Ennél a foganatosítási alaknál azonfelül, a hasz­nálatban fellépő igénybevétel elleni ellen- 45 állás növelése ós így a tartósság fokozása céljából, a (b) nyelvet ós a (c) kivágást, ismert módon, rávarrott (d) szalaggal, vagy effélével szegélyezzük. A. 3. és 4. ábrán bemutatott fog&naito- 50 sítási alak szerint a (b) nyelv végének visszahajtása és levarrása, vagy má's mó­don való rögzítése által fülelt létesítünk, melybe az ujj beakasztható. A fentiekben ismertetett cipőhúzó, mü- 55 ködés tekintetében, nem csupán póltolja az eddigi, szilárd anyagból készült cipő­húzókat, hanoin még felül is múlja azo­kat, mimetlett zsebben, vagy tárcában ké­nyelmesen hordozható és előállítása rend- 60 kívül olcsó. Szabadalmi igények: 1. Cipőhúzó, jellemezve azáltal, hogy az szokásos módon a lábsarok mögé he­lyezendő, bőrből, viaszos vászonból, 65 szövetből, vitorlavászonból, sitb.-ből ké­szült, lapátszerű (a) részből és ezzel összefüggő, fogatyúul saolgáló (b) nyelvből áll. 2. Az 1. igénypontban védett cipőhúzó 70 foganatosítási alakja, jellemezve azál­tal, hogy a (b) nyelv szegélyező sza­laggal van ellátva. 3. Az 1. igénypontban védett cipőhúzó foganatosítási alakja, jellemezve az- 75

Next

/
Thumbnails
Contents