90413. lajstromszámú szabadalom • Eljárás methanol szintétikus előállítására

Megjelent 1930. évi augusztus hó 8 0-én. MAG TAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90413. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás methanol szintétikus előállítására. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. Pótszabadalom a 88531. sz. szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1923. évi szeptember hó 24-ike. Elsőbbsége 1923. évi március hó 16-ika. A törzsszabadalom eljárást véd metha­nol előállítására, szénoxidból, katalitikus redukció útján, mely szerint olyan katali­zátorokat alkalmazunk, amelyek egy vagy 5 több katalitikus hatású elem mellett még krómot vagy a periódusos rendszer 6. cso­portjához tartozó, a krómhoz közelálló elemeket vagy bórt, vagy egyidejűleg több ilyen elemet tartalmaznak. 10 Azt találtuk, hogy ennél az eljárásnál a króm vagy a bór, vagy a 6. csoportnak a krómhoz közelálló elemei mellett vagy helyett vanadiumot, vagy mangánt, vagy a periódusos rendszer 5. és 7. csoportjának 15 ezekhez közelálló elemeit is alkalmazhat­juk, esetleg más aktivátorok mellett. Ezek­kel a katalizátorokkal is aránylag ala­csony hőmérsékleteken dolgozhatunk, úgy­hogy a kapott metilalkohol nagyon tiszta. 20 A kontaktusmasszát a legkülönfélébb módokon állíthatjuk elő. Kedvező eredmé­nyeket érünk el akkor is, ha az 5. és 7. cso­port elemeinek oxigénsóit alkalmazzuk a katalitikus hatású elemekkel együtt. így 25 pl. kedvező hatásúak a vanadiumsavas réz vagy ezüst, a mangánsavas réz vagy ezüst és máseffélék redukciótermékei. 1. példa: 10 rész szénoxid és 90 rész hid­rogén elegyét 220° hőmérsékleten és kb. 30 100 atm. nyomás alatt oly kontaktuson ve­zetjük át, amely áll azbesztgyapotból, amelyre 50 rész magándioxid, 30 rész réz­oxid, 15 rész kobaltoxid és 5 rész ezüstoxid benső keveréke van lerakodva. Használat 85 előtt ezt kb. 200°-on hidrogénáramban re­dukáljuk. A szénoxid-hidrogéngázelegy át­vezetésekor kilépő reakciógázból kihűlés­kor folyadék válik le, amely főtömegében metilalkohol. 2. példa: Oly kontaktuson, amely 63.6 40 rész rezet, 11.4 rész uránt és 3.9 rész man­gánt tartalmaz oxidok vagy karbonátok alakjában hordozóra lecsapva, 250—260°-on és 100 atm. nyomás alatt szénoxid és hid­rogén (kb. 1:10) elegyét vezetjük át. A re- 45 akciógázoknak nyomás alatt való kihűlése­kor kitűnő termelési hányaddal methanol válik le. Ebben a kontaktusban az urán­nak és mangánnak vagy ezek egyikének mennyiségét lényegesen növelhetjük. 50 Itt is célszerűen olyan gázelegyeket al­kalmazunk, amelyekben a hidrogén tér­fogat szerint túlnyomó mennyiségben van jelen. Ez a fölösleg szükséges itt oly kon­taktusmasszák alkalmazása esetén, ame- 55 lyek kobaltnak, ozmiumnak, palladium­nak vagy cinknek a mangán oxidjaival való keverékéből állanak. Szabadalmi igény: A 88531. számú szabadalomban védett el- 60 járás további kiképzése, azzal jelle­mezve, hogy olyan katalizátorokat al­kalmazunk, amelyek egy vagy több katalitikus hatású elem mellett még vanadiumot vagy mangánt vagy a pe- 65 riodusos rendszer 5. és 7. csoportjának ezekhez közelálló elemeit vagy több ilyen elemet egyidejűleg tartalmaznak, adott esetben más aktivátorok jelenlé­tében. 70 Pnllas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents