90387. lajstromszámú szabadalom • Gőzölő eljárás farostoknak papírgyártásra való előkészítésére

Megjelent 1930. évi augusztus lió 1-én. lí AGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90387. SZÁM. — XlII/a. OSZTÁLY. Gőzölő eljárás farostoknak papírgyártásra való előkészítésére. Bráunlich Hubert technikus Freiwaldau (Csehszlovákia). A bejelentés napja 1925. évi április hó 15-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1924. évi május hó 30-ika. A fának és hasonló növényi anyagnak a papír-, papírlemez- és papírmasé gyár­táshoz való előkészítésére szolgáló ismert eljárásoknál ezen nyersanyagokat főző-5 készülékeikben néhány órán át gőzölik és kihordásuk előtt valamilyen módon lehű­tik, vagy pedig rövid ideig tartó előgő­zölés után a rostok lágyítása céljából víz­zel főzik. Az ily módon előkezelt anya-10 gokból készített papíros szilárdsága vi­szonylag alacsony, emellett ezen, több­nyire sötét alapszínű papírnak világo­sabb színre való festése csak nehezen esz­közölhető. Ismeretesek oly eljárások is, 15 melyeknél a barnulás elkerülésére a fát vácuumban főzik és a ligninanyagok pu­hítására, illetve oldására szükséges vegy­szerekeii azután adják hozzá; ezáltal a szí­nezés ugyan meg van könnyítve, ez ezen 20 eljárás szerint készített papíros azonban csekély szilárdságú, maga. az eljárás pedig általában nagyon körülményes és költsé­ges. A találmány szerinti eljárásnál ezek a 25 hátrányok ki vannak küszöbölve. Lénye­gében a találmány abból áll, hogy a gő­zölés!-, illetve a főzési folyamat a gőz­nyomás változtatása által több egymásra következő gőzölési szakaszra osztjuk, vó-80 gül a fát a ligninanyagok befolyására szolgáló ismert vegyszerek hozzáadáséval gőznyomás alkalmazása melleitít hosszabb ideig vízzel kezeljük. A gőz ölési-, illetve főzési folyamat a találmány egy példa-35 képpeni foganatosítási módjánál néigy szakaszra van osztva. Az első szakaszban emelkedő gőznyomást alkalmazunk, mi­által az ismert szerkezetű főzőkészülékbe helyezett faanyagnak fokozatos felmeie-40 gedése jön létre. Ezen munkaszakasz idő­tartama 1--2 óra, az alkalmazott gőzitúl­tiyO'inás 4—5 atmoszféra. A második mun­kaszakaszban a gőznyomást 1—3 órán át megközelítőleg állandó magasságban, 4—5 aimoszt f érán tartjuk, amikor is a fa- 45 anyag szárad ós ezáltal a fában foglalt illóanyagok részben elgázosodnak. Ez a részben való elgázosodás a harmadik sza­kaszban is; egyideiig tovább folyik; ebben a szakaszban a gőz beömlését teljesen el- 50 Bárjuk, mire a főzőkészülékben a nyomás a szigetelés mértéke szerint gyorsabban, vagy lassabban fokozatosan zérusra csőik­kein és a gőz a fában részben lecsapódik. Ha a főzőedény csak gyengén van szige- 55 telve, úgyhogy a gőznyomás hirtelen esik le, úgy gyengén gőzt kell utána táplálni. Ezen munkaszakasz 5—7 óráig tart. Vé­gül a negyedik munkaszakaszban a lig­nint befolyásoló ismert vegyszerek hozzá- 60 idása mellett vizét táplálunk be és a fát vízzel, illetve a főzőkészülékbei hoz-ott vegyszeroldatokkal alaposan átitatjuk. Ezen negyedik munkaszakaszban az át­itatás előmozdítására túlnyomást is alkal- 65 mázhatunk. Ezen negyedik munkaszakasz időtartama 5—12 óra. Az eljárás első három szakaszát egy­szer, vagy egymásután többször, egyenlő, vagy különböző időtartamban alkalmaz- 70 zuk. Az ily módon előkezelt anyagot tetazés-BzeTiiiti módon mechanikai utón egyes rostjaira aprítjuk fel: Szabadalmi igény: 75 Gőzöle eljárás farostoknak papírgyártásra való előkészítésére, jellemezve azáltal, hogy a gőzölési- vagy főzőfolyamatoí a gőznyomás változtatása által több

Next

/
Thumbnails
Contents