90360. lajstromszámú szabadalom • Folyadékhajtású áttevőmű

Megjelent 1í)SO. évi augusztus hó 259-éii . MAGTAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90360. SZÁM. — Vd/3. OSZTÁLY. Folyadékhajtású áttevőmű. Lentz Hug-ó építőtanácsos Berlin. A bejelentés napja 1924. évi május hó 30 ika. Folyadékhajtású áttevőművek vezér­lésénél, főleg ha távolból való vezérlésről van szó fontos, hogy az áttevőmű szabá­lyozószerveit könnyen lehessen elállítani. 5 Ezt rendszerint egy tehermentesítő sze­lep, úgynevezett csillapító elrendezésé­vel érik el, melyet a szabályozószervek el­állítása előtt megnyitnak, úgyhogy az áttevőmű szívó- és nyomótere egymással 10 összeköttetésbe jön és a szabályozószer­vek az egyoldalú nyomás alól tehermen­tesíttetnek. Hogy a szabályozószerveknek üzem közbenvaló könnyű elállíthatósága da-15 cára, biztos és tökéletes tömítést érjünk el és rázkódtatások és effélék által való véletlen elállíttatásokat meggátoljuk, a találmány értelmében a szabályozószer­veket tömítőlécekkel látjuk el és ezek 20 hátsó oldalát úgy hozzuk összeköttetésbe a nyomóterekkel, hogy a lécek a csilla­pító zárt állapotában, a tömítőfelületek­hez szoríttatnak és ezzel a szabályozó­szerveket jól eltömítik és egyúttal elfor-25 gás ellenében is biztosítják. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van be­mutatva és pedig az 1. ábra az áttevőmű tokjának itt te-80 kintetbe jövő részét keresztmetszetben áb­rázolja, míg a 2. ábra annak az 1. ábra 1—1 vonala mentén vezetett metszete. Az (a) áttevőműtokban (b) és (c) át-85 ömlési csatornák vannak elrendezve, me­lyek a tok függélyes középsíkjának két oldalán közvetlen kapcsolatot létesítenek a hajtó és a hajtott szivattyúk munka­tere közt. Az 1. ábrán a hajtószivattyút 40 fent, a hajtottat pelig lent elrendezve kell képzelnünk. Az említett csatornák egy (d) teret zárnak be, mely a hajtott szi­vattyú munkaterének két végével áll összeköttetésben. Az áttevőmű hajtó­szivattyúrésze pl. két egymásmelleit 45 fekvő, különböző szélességű szivattyúkból áll, melyekhez a hajtóközeg (folyadék) vezetését, az áttevőmű egyik oldalán, egy a (c) csatornába beépített (f, f') két­részű szabályozószerv szabályozza. Ezen 50 szabályozószerv egy tolattyú mindkét része, egy (g), ill. (g') emelő segélyével, külön-külön elállítható. Az áttevőmű má­sik oldalán a hajtóközegvezetés szabályo­zása egy a (b) csatornába beépített (h) át- 55 vezérlő tolattyú segélyével történik. Hogy ezeket a szabályozószerveket elállításuk­kor tehermentesítsük, az (a) tokba, a haj­tott szivattyú szívó- és nyomótere közé, egy (m) tehermentesítő tolattyú (csilla- 60 pító) van beépítve, mely nyitott állapotá­ban, ezt a két teret egymással összeköti és azután a hajtóközeget a nyomótérből közvetlenül a szívótérbe átömleni engedi. Az 1. ábránál feltettük, hogy a hajtó- 65 szivattyú az óramutató járása irányában forog, továbbá, hogy a (h) átvezérlő to­lattyú a (b) csatornát, az (f) egyik szabá­lyozótolattyú pedig a (c) csatornát telje­sen megnyitja, míg az (f) másik szabá- 70 lyozótolattyú az 1. ábrán teljes vonalak­kal rajzolt helyzetét foglalja el, melynél a hozzátartozó hajtószivattyú, a (d) tér­rel való kapcsolata folytán, üresjárásra van állítva. Az (f) szabályozótolattyúhoz 75 tartozó hajtószivattyú, a (b) csatornán át, folyadékot szállít a hajtandó szivaty­tyúhoz. A kiterjeszkedett (munkát vég­zett) hajtóközeg a (c) szívócsatornán át visszatér a hajtószivattyúba. 80

Next

/
Thumbnails
Contents