90350. lajstromszámú szabadalom • Távbeszélő berendezés

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90350. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Távbeszélő berendezés. International Western Electric Co. Inc. New-York. A bejelentés napja 1922. évi julius hó 21-ike. Angolországi elsőbbsége 1921. évi augusztus hó 3-ika. A találmány távbeszélő központra vo­natkozik és tárgya különösen oly magán­központ, amelynél önműködő készülékek vannak elrendezve a központ egyik előfi-5 zető vonalvezetékén át érkező hívásnak egy másik előfizető vonalvezetékhez való továbbkapcsolása végett és amelynél ma­gánközpont állomásai, valamint távol­fekvő központhoz tartozó állomások kö-10 zött összekötő vagy átkérő vezetékek ré­vén létesíthető összeköttetés. Ilyen távbeszélő berendezéseknél alkal­maztak már oly elrendezést, amelynek révén, ha a kapcsoló készüléket a helyi 15 vonalvezeték jelzésétől eltérő jelzés sze­rint például távolfekvő központhoz menő hívás céljából működtetik, az önműködő készülék önműködő kiváltása következik be és a munkahely jelzést kap, amely a 20 kezelőnek jelzi, hogy a hívó állomás a tá­volfekvő központtal kíván összeköttetést. A találmány célja ezen berendezés töké­letesbítésében áll és ennek elérése végett a találmány értelmében a berendezést oly 25 módon képezzük ki, hogy amidőn a hívó állomásról a távolfekvő központhoz tar­tozó állomásnak megfelelő jelzést adnak, a távolfekvő központhoz vezető összekötő vagy átkérő vezeték önműködőlég jut 30 összeköttetésbe a hívó állomás vonalveze­tékével és a helyi hívások létesítésére szol­gáló készülékek kiváltása következik be. A berendezés előnyösen oly módon van kiképezve, hogy a kifutó összekötő veze-35 ték kétirányú üzemre alkalmas és ily mó­don egyrészt a hívó előfizető állomás a távolfekvő központhoz tartozó kívánt ve­zetékkel a távolfekvő központ üzeme sze­rint önműködőlég vagy kézi üzemű mun­kahelyen át létesíthet összeköttetést, míg 40 másrészt ezen távolfekvő központtól az összekötő vezetéken át a magánközpont­hoz és eddig továbbkapcsolva a magán­központ állomásaival létesíthető össze­köttetés. 45 A találmány tárgyát tevő berendezés révén a kapcsolási munkafolyamat sebes­sége jelentékenyen fokozható, mert nem szükséges a magánközponton levő kezelő közreműködésére várni. Ha ugyanis en- 50 nek egyik előfizető állomása a központtal kíván összeköttetést, a kifutó összekötő vezetékkel önműködőlég és azonnal léte­sül összeköttetés, amint az előfizető állo­más az összekötő vagy átkérő vezeték jel- 55 zését leadta. A találmány a maga egészében az alább következő részletes leírásból érthető meg, amelyben a találmány tárgyát tevő be­rendezésnek egy kiviteli alakját a mellé- 60 kelt rajz kapcsán ismertetjük. Az 1. ábra a magánközponton végződő elő­fizető állomás vonalvezetékének áramkö­rét és az ezzel kapcsolt készülékeket szem­lélteti. A 65 2. ábra önműködő összekötő áramkör, amely az ábra baloldalán feltüntetett ön­működő vezetékkereső kapcsolóból és az ábra jobboldalán feltüntetett összekötő végválasztó kapcsolóból áll. A 70 3. ábra feljegyző-készüléket ábrázol, amely a kívánt összeköttetés jelzésének feljegyzésére szolgál. A 4. ábra az önműködő magánközponttól kifutó összekötő vagy átkérő vezetéket és 75 az ezzel összeköttetésbe álló készülékeket szemlélteti. Ez az összekötő vagy átkérő

Next

/
Thumbnails
Contents