90335. lajstromszámú szabadalom • Fényírógép filmek és egyéb fényérzékeny emulsióval bevont lemezek részére

Megjelent 1930. évi augusztus hó 165-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90335. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Fényirógép filmek és egyéb fényérzékeny emuisióval bevont lemezek részére. Steidl Gyula miniszteri fogalmazó Rákosliget. A bejelentés napja 1921. évi január hó 8-ika. Ismeretes, hogy filmeknek és egyéb fényérzékeny lemezeknek feliiratokkai való ellátása jelenleg rendkívül kör ülrné­nyes, fárasztó és egyben költséges munká-5 val történik. Jelen találmány alkalmazá­sával ezien munkát jelentékenyen egy­szerűsíthetjük, annyira, hogy a feliratok kiélszíitéise a gépíráshoz hasonlóan végez­hető. 10 Lényegében a találmány abban áll, hogy a film vagy egyéb fényérzékeny emulzióval bevont lemez, átvilágítható betű, száttn és írásjelek, esetleg ábrák fö­lött van mozgathatóan elhelyezve, mimel-15 lett ezen betűk, illetve, jelek ugyancsak betű, szám és írásjelekkel, esetleig ábrák­kal ellátott billentyűkben végződő emelő­karokkal állnak összeköttetésben, illetve azok segélyével működtethetők, úgyhogy 20 egy-egy billentyű lenyomásával a kívánt betű kerül a fényforrás fölé és így a fényérzékeny lemezre is ezen betű vite­tik át. A találmány tárgya a csatolt rajzon 25 példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig 1. ábra a fényíirógép oldalnézete, a 2. ábra a fényírógép felülnézete. A taláUmány szerint a bettű, szám vagy 0 írásjelekkel, esetleg ábrákkal ellátott át­világítható (a) korong, a (b) fényforrás! fölött van elhelyezve és ezen (a) korong fölé van szerelve elmozgathatóani a (e) filmszalag, illetve egyéb fényérzékeny emulzióval bevont lemez,. Az (a) korong és a (b) fényforrás között egy (d) válasz­fal van kiképezve, mely a (b) fényforrást az (a) korongtól elzárja,, amely azonban egy váltakozva nyitódó és ismét záródó ajtócskával van ellátva, úgyhogy az (a) kprong időnként ezen ajtócska nyílásán keresztül átvilágíttatik. Az (a) korong előtt közös (e) forgástengellyel bíró két­karú (f) emelők vannak elhelyezve, me­lyek egyik vége az (a) korong betű, szám, 45 írás vagy ábrajegyeivel azonos jegyekkel elKátott (g) billentyűkben végződik, mlásik vége pedig függőleges (h) pálcikákkal van felszerelve. Az (a) lap alsó síkjából viszont ütközőbütyök nyúlik: ki, mely a 50 (g) billentyű leszorított helyzetében a megfelelő (h) pálcika felső végével egy síkba kerül. • Az (f) emelőkarok alatt az (i, j) pontok­ban csapágyazott és ezen pontok körül el- 55 forgatható, ovális kiképzésű (k) kar foglal helyet, melynek (ki) végpontija az (1, 11) rudazatok, valamint az (m) forgásiponttal bíró kétkarú (n) emelő közbeákta/táisával az (a) koronggal áll összeköttetésiben és 60 pedik olymódon, hogy az (a) korong alsó síkjából az (o) pecek nyúlik ki, mely az (n) emelő egyik karján kivágott (p) hasí­tékba van behelyezve, miincllelt az emelő másik karja a (k) kar (kl) végéhez erősít 65 tett (11) rúdhoz csuklósan kapcsolt (1) rúddal van ugyancsak csuklósan össze­kötve. A (k) kar, valamint a készülék (T) keretrúdja között célszerűen az i(s) te­kercsrugók vannak kifeszítve. 70 A készülék működése a következő: Ha. a (g) billentyűk valamelyikét le­nyomják, a megfelelő (f) emelő az (e) ten­gely körül elfordul olymódon, hogy az emelőnek a billentyűvel ellátott karja le- 75 felé, a (h) pálcikával felszerelt kajrja pe­dig felfelé mozog. Az (f) emel ők ar lefelé forgása közben a (k) kart az (i, j) pontok körül az (s) rúgó ellenében, lefelé forgatja, miáltal a (k) kar (kl) végéihez erősített (11) 80

Next

/
Thumbnails
Contents