90331. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés melegnek tetszőleges közegek közötti átvitelére közbeiktatott cseppfolyós vagy légnemű közeg útján

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1 -én . MAGYAR KTRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90381. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Eljárás és berendezés melegnek tetszőleges közegek közötti átvitelére közbeiktatott cseppfolyós vagy légnemű közeg útján. Rényi Arthur gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1923. évi december hó 24-ike. Valamely (A) közegről tetszőleges (B) közegre való hőleadás céljából javasolták már a két közeg közötti közvetlen meleg­átvitel kiküszöbölését és a kettő közé va-5 l'amely, az (A) és (B) közegek közötti hő­átvitelt közvetítő cseppfolyós, vagy lég­nemű (C) közegnek közbeiktatását; ez utóbbit alább „közbeiktatott hőhordozó"­nak nevezzük. 10 A jelen találmány tárgya a hőhordozó közbeiktatásán alapuló hőátviteli eljá­rásnak további kiképzésére vonatkozik, mely a közbeiktatott hőhordozó hatályos­ságának növelését célozza. 15 A találmány lényege abban van, hogy a közbeiktatott hőhordozó és a vele hő­kicserélésbe lépő közeg közötti érintkezési felület a cseppfolyós közeg elporlasztása, vagy légnemű közegnek gázbuborékok 20 alakjában, a cseppfolyós közegbe történő befuvatásával növeljük. A légnemű közeg befuvatásánál kelet­kező gázbuborékok ugyanis éppen úgy növelik a hőkicserélő felületek nagysá-25 gát, mint a porlasztó fúvókával, vagy más permetező berendezés segélyével szétpor­lasztott folyadékgömböcskék. Emellett a légnemű közegnek buborékok alakjában való befuvatá SH) EL folyadék szétporlasz-30 tásával szemben, többek között azzal az előnnyel is jár, hogy a hőátvitel kedve­zőbb körülmények között megy végbe, miután a légnemű közeg befuvatása foly­tán az a folyadék, melybe a beíuvatás 35 történik, élénk örvénylő mozgásba jut, mely mozgás folytán a hőátadási koeffi­ciens kedvezőbb lesz. A légnemű közeget célszerűen perforált csövek segélyével fuvatjuk be kellő nyo­máson a cseppfolyós közegben, még pedig i® közel felszíne alá, miközben a légnemű közeg számos gázbuborék képződése köz­ben, a folyadék felszínére száll fel. A találmány további tárgyát a jellem­zett eljáráson alapuló hőkicserélő beren- 45 dezések alkotják, melyek az alábbi leírás­ból rajz nélkül is könnyen megérthetők. A jellemzett elven alapszik pl. az alább ismertetett gőzkazán, melynél a füstgá­zok nem fémes fűtőfelület útján hevítik 50* az elgőzölögtetendő kazánvizet, hanem a füstgázok egy közéjük és a gőzzé átalakí­tandó víz közé iktatott, cseppfolyós hő­hordozót hevítenek fel, mely célszerűen higany, vagy más vízben oldhatatlan, 55-magas forrponttal bíró folyadék, melyet az elgőzölögtetendő vízbe finoman elosz­tott alakban vezetünk be, pl. permetező, illetve szórófuvókával befecskendezünk. A higany felhevítése célszerűen egy, a 60» füstgázok hatásának kitett, vékonyfalú csövek sorozatából álló hevítő berendezés­ben történik, melyből a kazán gőzterébe torkolló, permetező fejben végződő cső indul ki. A kazánvízbe befecskendezett 65 higany a kazán fenekén összegyűlik, ahonnan a kazánfenék és a higanyhevítő berendezés közötti csővezetékbe iktatott keringtető szivattyú segélyével, a hevítő berendezésbe visszavezetjük, úgyhogy ál- 70 landó körfolyamatban van. Higanynak közbeiktatott hőhordozó gyanánt való alkalmazásánál igen ked­vező eredményeket szolgáltat, mert forr­pontja magas, tehát a figyelembe jövő 75. hőmérsékleteknél még feszültségmentes, úgyhogy hevítőberendezése vékonyfalú lehet. Az ismertetett kazánnál a szétpor-

Next

/
Thumbnails
Contents