90330. lajstromszámú szabadalom • Gép fülek előállítására és azen füleknek üvegrudakba való beolvszatására

í « Megjelent 1930. évi anarusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90330. SZÁM. — Vll/h. OSZTÁLY. Gép fülek előállítására és ezen füleknek üvegrudakba való beolvasztására. N. V. Philips' Gloeilampeiifabrieken Eindhoven. A bejelentés napja 1925. évi január hó 7-ike. Hollandiai elsőbbsége 1924. évi hó március 6-ika. A találmány vonatkozik a végükön füllel ellátott tartóhuzalok előállítására és ezen huzaloknak üvegrudakba való beolvasztására szolgáló gépre. A talál-5 mány különösen elektromos lámpák és más elektromos készülékek tartóhuzalai­nak előállítására és ezen huzaloknak azok üvegrúdjaiba való beolvasztására vonatkozik. Az ilyenfajta tartóhuzalokat 10 a következőkben egészükben „füleknek" fogjuk nevezni és ezen fülek az üveg­rudak felső vagy alsó lencséjébe olvasz­tatnak be vagy pedig mindkét említett helyre. 15 „Felső lencse" elnevezéssel a követke­zőkben az üvegrúd végén levő vastagí­tást, „alsó lencse" elnevezéssel pedig az iivegrúddal összeolvasztott láb oldalán levő vastagítást fogjuk jelölni. 20 Ahol ezen leírásban üvegrúdról van szó, ez alatt egy esetleg használt üreges rudat vagy csövet is értünk. Tekintetbe veendő az is, hogy az üvegrúd elektro­mos lámpák előállításánál rendszerint a 25 fülek beolvasztása előtt oly üvegrúdhoz van olvasztva, amelybe ugyancsak áram­hozzávezetőhuzalok vannak beolvasztva. Fülek előállítására és beolvasztására szolgáló gépek már ismeretesek. Java-30 solták már a füleknek egyenkénti be­olvasztását az üvegrúdba, amikor is a tulajdonképpeni fülek a huzalok beol­vasztása után képeztetnek. A találmány szerinti gép el van látva 85 egy berendezéssel a fülek előállítására és egy berendezéssel az előállított fülek felvételére és ezen füleknek a beolvasz­tási helyhez való vezetésére. Ezenkívül a gép el lehet látva egy berendezéssel az iivegrudaik hevítésére és azoknak a be- 4Q» olvasztási helyhez való vezetésére, A találmány további célja egy több fül egyidejű előállítására és beolvasztá­sára szolgáló gép olykép való felszerelése, hogy ezen gép pontosan dolgozzék és igen 45. nagy termelési sebességgel rendelkezzék. Ezen célból a találmány értelmében a fülek előállítására való több berendezés és az előállított füleknek ezen berendezé­sekből való felvételére és ezen füleknek 50> egy központos beolvasztási helyhez való vezetésére szolgáló több berendezés van alkalmazva. Emellett a fülek előállítá­sára szolgáló berendezések a találmány értelmében akként lehetnek kiképezve, 55-hogy a fülek az előállítás után a be­olvasztási helyhez képest sugárirányban vannak elrendezve. Azon gépek, melyeknél a tartóhuzalok folytonos huzalból állíttatnak elő és me- 60 lyeknél a huzal számára előremenesztő berendezések vannak alkalmazva, azon hátránnyal bírnak, hogy a huzal annak előremenesztése közben többé vagy ke­vésbbé csúszik, ami különösen vékony 65> huzaloknál észleltetik. Ha most a huzal előretolt végét az üvegrúdba beolvaszt­juk, a csúszás következtében a huzalok nem fognak mindig azonos mélységre a lencsébe behatolni. Ezen hátrányt a ta- 70-lálmány értelmében azáltal küszöböljük ki, hogy a fülek felvételére oly berende­zéseket alkalmazunk, melyek a fülek azon végfelületeit, melyek a füleknek a foly­tonos huzalról való levágása alkalmával 75 keletkeznek, a beolvasztási helybe ve­setik. Ezáltal azt érjük el, hogy a füleknek

Next

/
Thumbnails
Contents