90328. lajstromszámú szabadalom • Matricakeret betőöntőgépekhez

Megjelent 1930 . évi augusztus hó 1 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90328. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Matricakeret betűöntőgépekhez. Lanston Monotype Corporation Ltd. London. A bejelentés napja 1923. évi november hó 26-ika. A találmány betűöntő gépekhez való matricakeretekre vonatkozik, amelyekben a matricák oszlopokban és sorokban van­nak elrendelve és emellett oly szerkezetek 5 vannak alkalmazva, amelyek az egyes matricák oldalirányú mozgását korlátoz­zák, úgyhogy a matricák nem képesek fel­billenni vagy elfordulni és nincsenek súr­lódás révén való túlságos kopásnak sem 10 alávetve. A. matricák derékszögű négy­szögalakú keresztmetszetű, hosszúkás kis tömbök, amelyek egyik végükön az illető szedéselem matricamintájával, másik vé­gükön pedig központosító nyílással van-15 nak ellátva a központosító berendezés szá­mára, melynek segélyével minden matri­cát a formára szorítunk, amidőn öntés fo­ganatosítandó. A matricakeretben a matricák pontosan 20 egymásra fekszenek, úgyhogy a szomszé­dos matricák oldalfalai egymással érint­keznek és egymáson súrlódnak, minek folytán kopás állhat elő, mely alkalmas ellenintézkedések nélkül odavezetne, hogy 25 a matricák kellő helyzetüket elhagyják, ferdén állanak be, vagyis megbillenhet­nek vagy elfordulhatnak, ami helyes önt­vények előállítását meghiúsítaná és sérü­lésekre is alkalmai adna, 30 Javaslatba hoztuk már (1. a 87297. sz. szabadalmi leírást), hogy a matricakeret­ben oly szerkezeteket alkalmazunk, ame­lyek a matricáknak mind a négy oldal­falára hatnak, avégből, hogy a kopásra 35 való hajlamot csökkentsék és meggátol­ják azt, hogy valamely oszlop vagy sor matricáinak összkopása ezen oszlop vagy sor valamelyik matricájának helyzetét be­folyásolja, továbbá avégből, hogy kopott matricáknak elfordulásra vagy megbille- 40 nésre irányuló tendenciáját is csökkent­sék. Sok esetben szükséges vagy kívánatos az, hogy egy vagy több matricát eltávo­lítsunk vagy kicseréljünk. Csakhogy 45 ehhez a fentemlített szerkezeteknél a matricakeretből a matricák egész csoport­ját kell eltávolítani, még akkor is, ha csu­pán egyetlen matrica cserélendő ki vagy távolítandó el. 50 A találmány főcélja már most oly szer­kezetek létesítése, amelyek az egyes mat­ricák mozgását határolják és emellett egy vagy több matricának a matricakeretből való kiemelését lehetővé teszik anélkül, 55 hogy a matricák egész csoportját ki kel­lene emelni. A matricák itt a központo­sító folyamat alatt vezetést kapnak, ma­guk a matricák pedig akként vannak ki­képezve, hogy csiszolt oldalfelületeikből 60 elegendő nagy részek maradnak meg arra, hogy a matricák számára megfelelő köl­csönös támfelületet érjünk el. A találmány szerint oly toldatokat, peckeket, nyúlványokat vagy hasonló ele- 65 meket alkalmazunk, amelyek a matricák felső végei közé, vagy a matricák felső ve -gében vagy végén kiképezett vájatokba hatolnak s ekként a matricák oldalirányú mozgását határolják és a matricákat 70 hosszirányú mozgásuk közben is vezetik. ; E vezetőtoldatokat vagy máseffélékei, melyeknek előnyösen négyzetalakú ke­resztmetszetük van, a matricakeretre he­lyezett lemez hordja. Emellett a matricák 75 felső végei a matricatestek végnézetébeu. nyoleszögalakúak, úgyhogy egy-egy ve­zetőtoldat négy matricához szorul, míg a

Next

/
Thumbnails
Contents