90326. lajstromszámú szabadalom • Talp és sarokvédő

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^í SZABADALMI BTRÓSlö SZABADALMI LÉTRÁS 90326. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. s Talp- és sarokvédő. Lulham Tamás Rikárd gyáros Johannesburg'. A bejelentés napja 1921. évi január hó 10-ike. Angolországi elsőbbsége 1919. évi szeptember hó 11-ike. Ez a találmány csizmához vagy cipő­höz való talp- és sarokvédőikre, továbbá a hozzávaló megerősítő eszközökre vonat­kozik. A találmány a védeni szándékolt 5 talp- és sarokfelület célszerű beosztása révén anyag-, idő- és munkamegtakarí­tást céloz. A védőelemek ugyanazon a lábbelin vagy ugyanazon pár másikán egy­mással kicserélhetők. Á megerősítés olyan, 10 hogy a védők megfordíthatok vagy rneg­cserélhetőik. Egyes elemek pótlása köny­nyen megtörténhetik anélkül, hogy ehhez különleges szerszámok volnának szüksé­gesek. 15 Lábbeli talp- és sarokvédők alkalmazá­sát már sokféleképpen megkísérelték, ezek­nek azonban megvan az a hátrányuk, hogy ismételt fel- és lecsavaroMsuk nem lehet­séges, minthogy a bőrben lévő csavarlyuk, 20 amelybe a felerősítő csavar van csavarolva, többszöri használat után megnagyobbodik, aminek következtében a furatban lévő me­netek tönkremennek és a megerősítő csa­varokat nem lehet azokba szorosan be-25 csavarolni. E hátrány a taláimánybeli vé­dők révén kiküszöbölhető, úgyhogy a vé­dőkkel felszerelt talp vagy sarok kétszer annyi ideig tart, mint eddig, míg egy új talpalás vagy sarkalás szükségessé válnék. 80 A taláimánybeli védők egyes részei bi­zonyos számú süllyesztett fejű csavarok, amiket a lábbeli talpába vagy sarkába csavarolunk. Az alkatrészek sorába tarto­zik még a gumiból vagy más megfelelő 85 anyagból való lemez vagy aliátét. E le­mezben bizonyos számú hasíték vagy pá­ronkint elrendezett furatok vannak a le­mezben süllyesztett horonyban kiképezve. Ehhez tartozik egy kivágásokkal ellátott 40 tartó- vagy szorítólemez, amelynek kivá­gásai az előbbi lemez kivágásaival vagy páronkint elrendezett furataival egybe­esnek. A találmány tárgya az eddig is­mertektől több tekintetben lényegesen kü­lönbözik. A védőalátétek és a tartólemez- 45 elemek, amelyek egymástól és a megerősítő csavaroktól elválaszthatók, a lábbeliről Le­vehetők anélkül, hogy a csavarokat ki kellene csavarolni, mimeliliett a tartóleirie­zeknek az alzatokkal és a lábbeli talpával 50 való megerősítése csupán azokkal a csava­rokkal megy végbe, amelyek a tartólemez furatkivágásain hatolnak át. Továbbá a vé­dők és a tartólemezek furatai olyan vi­szonyban vannak egymással, hogy a le- 55 mezek megfordíthatok vagy pedig a ki­cserélés egy más oldali lemezzel i,s eszr közölhető, oly módon, hogy a védő a láb­belihez való eredeti helyzetébe hozható, mi­mellett a csavarokat a lábbelihez képiest 60 változott helyzetben rendezzük el. A találmány tárgya a mellékelt rajzo­kon példaképpen vett több foganatosítási alakban van feltüntetve. Az 1. ábra gumiból vagy hasonló anyag- 65 ból való védőt láttat alulról nézve; ez a védő különösen a lábbeli talipának elejére vagy hegyére van szánva. A 2. ábra az 1. ábrán feltüntetett alkati-, rész egy másik kiviteli változatát szemlét 70 teti. A 3. ábra azoknak a fémlemezelemeknek felülnézetét mutatja, amelyeket 1. és 2. ábrán feltüntetett védőkkel együtt alkal­mazunk. A 75, 3a. ábra egy olyan ellenltemezpár felül/­nézete, amely például a megfe'lelő védővel egy pár lábbeli másikán alkalmazható. A 4. ábra a 3. ábra szerinti tartólemezpár

Next

/
Thumbnails
Contents