90307. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kazánok, kondenzátorok, bepárologtatók és általában bármiféle fémfelületek megvédésére megtámadtatás, illetve kimarás ellen és lerakódásoknak, illetve inkrusztációknak meggátlására ilyen fémfelületeken

Megjelent 1930. évi augusztus hó 33-én. IIAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90307. SZÁM. — IV/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés kazánok, kondenzátorok, bepárologtatók és általában bármi­féle fémfelületek megvédésére megtámadtatás, illetve kimarás ellen és lerakodá­soknak, illetve inkrusztációknak meggátlására ilyen fémfelületeken. A.-G. fiir Chemische Industrie in Liechtenstein cég- Schaan Buchs/m. A bejelentés napja 1923. évi május hó 15-ike. Ismeretes, hogy kazánok, kondenzáto­rok, előmelegítők, bepárologtatók stb. fémfelületeit, valamint fémfelületeket ál­talában megvédhetünk a kimarás, vagy t, egyéb megtámadtatás ellen, valamint megakadályozhatjuk ezeken a felületeken lerakodások vagy kérgek képződését az­zal, hogy ezeken a fémfelületeken elektro­mos áramot vezetünk keresztül. 40 Ismeretes továbbá, hogy ennek az áramnak védőhatását tetemesen fokoz­hatjuk azzal, hogy váltakozva megszakít­juk és újra bekapcsoljuk, vagy pedig gyengítjük és erősítjük az áramot. 15 Jelen találmány olyan berendezésre vo­natkozik, amely bármilyen eredetű, nem külön erre a célra létesített rezgéseket, például a rendes kazánműködéstől szár­mazó rezgéseket használja fel arra, hogy .20 olyan szerkezet lengését idézzék elő, amely lengések vagy indukált áramot gerjesztenek, amely magában, vagy a vé­dőárammal együtt hat, vagy pedig me­chanikailag hatnak a védőáramra, oly 25 módon, hogy fölváltva az áram megsza­kítását és zárását, vagy pedig a védő­áram gyengülését és erősödését idézik elő. A védőáramot bármely elektromos 80 áramforrás szolgáltathatja, vagy pedig olyan battéria elemei, amelyek a megvé­dendő fémfelületek részeiből veszik ere­detüket. Felhasználhatjuk akár magának a ka-85 zánnak, akár a vele kapcsolatos részeknek rezgéseit, például, a gőz, a meleg levegő, vagy pedig a füstgázoknak a kazán fűtő­terének csatornájában való áramlása ál­tal okozott rezgéseket, több kazánból álló telep esetében felhasználhatjuk egyik ka- 40 zán fémfelületeinek megvédésére egy má sik szomszédos kazánnak vagy kapcsola tos részeinek rezgését. Abban az esetben, ha hajókazánokat, vagy pedig magának a hajó testének 45 fémfelületeit akarjuk megvédeni, felhasz­nálhatjuk erre a célra a hajó testének a csavar vagy a gépek működése okozta rezgését, ugyanez áll mozdonyok vagy más járművek kazánjai esetében. 50 Oly szerv gyanánt, mely lengései által indukált áramot létesít, vagy pedig me­chanikailag hat magára a fémrészek védő áramára, használhatunk például oly me­chanikai önmegszakítást, amelyet a ka- 55 zánra, vagy más rezgésre indított tartóra helyezünk, vagy használhatunk hangvil­lát (mely lehetővé teszi, hogy nagyon pon­tosan válasszuk meg a lengések számát), vagy pedig vékony lemezt, nyelvet, mem- 60 bránt, vagy más efféle szervet, mely a tartó elem rázkodásainak, vagy a folya­dék, a gőz, a meleg levegő, vagy a füst­gáz kiáramlásának hatása alatt rezeg és a védőáram gyorsan váltakozó megszakí- 65 tását és zárását idézi elő. A mellékelt rajz példaképen különböző berendezéseket mutat, amelyek lehetővé teszik a találmány szerinti eljárás meg­valósítását. Az 70 1. ábra rezgései folytán áramot indu­káló berendezésnek nézete, részben függő­leges tengely szerint metszve. A

Next

/
Thumbnails
Contents