90303. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bitumenes emulziók előállítására

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGTÁR KIRiLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90303. SZÁM. — Xl/b. OSZTÁLY. Eljárás bitumenes emulziók előállítására. Asphalt Coid Mix Limited London. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 10-ike. Angolországi elsőbbsége 1923. évi szeptember hó 19-ike. A találmány tárgya eljárás vizes bitu­menes emulziók előállítására. Ezen emul­ziók útkészítésnél vagy szénbrikettek elő­állításánál kötőanyagként szolgálhatnak, 5 továbbá pl. épületek vagy kerítések szer­kezeti anyagát képező kő, fa, fém stb. bevonására, ezenkívül beton vagy ha­sonló anyagok impregnálására, tetőfedés­hez használt nemeznek vagy egyéb anya-10 goknak konzerválására stb. alkalmasak. A találmány egyik célját oly emulzió előállítása képezi, mely egészen könnyen ömlik, vízzel minden arányban keverhető és lényegileg állandó, vagyis alkatrészei 15 egymástól nem egykönnyen válnak külön. A találmány értelmében a vizes bitu­menes emulzió előállítására szolgáló el­járás abban áll, hogy szilárd bitumenes anyagot (pl. petróleumból mesterségesen 20 készített bitumenes anyagot, mint úgyne­vezett mexikói aszfaltot), vagy viskózus oldat alapjában levő bitumenes anyagot (pl. kátrányt) megömlesztünk, ahhoz kis mennyiségarányban (pl. körülbelül 5 szá-25 zaléknyi vagy ennél kisebb mennyiség­ben) emulgáló szert keverünk, mely va­lamely nitrogéntartalmú növényi vagy állati vegyület bomlástermékéből áll és a a keverékhez forró (pl. forrási hőmérsék-30 leten levő vagy körülbelül forrásban levő) vizet adunk. A felhasznált emulgáló szer proteinnek vagy proteinek keverékének egy vagy több bomlástermékéből, vagy proteint tartalmazó anyagnak bomláster-35 mékéből állhat. A találmánynak egy fo­ganatosítási módja értelmében az emol­gáló szer azon reakciókeverékből áll, mely alkálinak valamely proteinre (pl. kazeinre vagy sikérre) vagy valamely proteintar-40 talmú aDyagra való behatásánál képződik. A trimetilamin alkálinak és bizonyos nitrogéntartalmú növényi vagy állati anyagoknak, pl. bizonyos proteinanya­goknak reakcióterméke. Hasonlóképpen trimetilamint kaphatunk akkor is, ha 45 cukormaradékokat, különösen a vinasse elnevezés alatt ismert répacukormaradé­kokat száraz lepárlással megbontunk. A találmány egyik módozata értelmében emulgáló szer gyanánt trimetilamint, 50 vagy más alkil- vagy alifás aminokat, vagy alkil- és alifás aminők keverékeit használjuk. Általában a találmány gyakorlati foga­natosításának két módja van. Úgy járha- 55 tunk el, hogy a proteintartalmú anyagot vagy a proteint először is alkálival hoz­zuk reakcióra és a reakciótermékeket a megömlesztett bitumenhez adjuk. Egy másik módozat értelmében a proteint 60 vagy a proteintartalmú anyagot és az al­kálit külön-külön adjuk a bitumenhez, mely esetben az emulgáló szert képező bomlástermékek magában a bitumenes anyagban képződnek. 65 Az eljárásnak egy foganatosítási módja értelmében a proteintartalmú emulgáló szernek bizonyos részét (pl. egy hatodát) zsírsavval, pl. olajsavval helyet­tesítjük és a protein vagy a proteintar- 70 talmú anyag által megkövetelt alkáli­mennyiségen felül elegendő alkálit adunk hozzá, hogy ezen sav közömbösíttessék. A proteintartalmú anyag egy része helyett továbbá keményítőt vagy egyéb lisztszerű 75 anyagot alkalmazhatunk, vagy pedig a proteintartalmú anyag egy részét kemé­nyítővel és zsírsavval helyettesítjük. A továbbiakban a találmány tárgyát 80

Next

/
Thumbnails
Contents