90230. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű mótor vezérelt légbeömléssel

Megjelent 193Q . évi augusztus hó 16 -á n . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90230. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Kétütemű mótor vezérelt légbeömléssel. YVeiss Manfréd acél- és fém művei R.-T. Csepel. A bejelentés napja 1925. évi január hó 17-ike. A találmány oly kétütemű motorra vo­natkozik, amelynél a levegőnek a forgaty­tyúszekrénybe való beömlése a mótordu­gattyútól független vezérlőmű által vezé-5 reltetik, miáltal a beömlési periódus, vala­mint a beömlőnyílások nagysága és így a forgattyúszekrénybe beszívott gázmennyi­ség növelhető, úgyhogy a mótor jobb vo­lumetrikus hatásfokkal és kisebb negativ 10 munkával dolgozik, mint a közönséges há­romcsatornás kétütemű motorok, melyek­nél a forgattyúszekrénybe való gázbeöm­lést is a motordugattyú vezérli. A találmány szerint a mótordugattyú-15 val közös forgattyúcsapra kapcsolt külön vezérlődugattyú van alkalmazva a for­gattyúszekrény gázbeömlőnyílásainak ve­zérlésére, mely vezérlődugattyú a mótor­dugattyúhoz képest hegyes szöggel előre 20 van elékelve. A mellékelt rajz 1. ábrájában a találmány szerinti mótor vázlatos hosszmetszete van egy példa­képpeni megoldásban feltüntetve. 25 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti metszete. A mótor (13) hengere a szokásos (5) át­ömlő- és (14) kiömlőcsatornákkal van el­látva, melyeket a (2) motordugattyú ve-30 zérel. A (15) forgattyúszekrény (4) gáz,be­ömlőnyílásai azonban külön (16) hengeren vannak alkalmazva, melyet a külön (1) vezérlődugattyú vezérel, amely a (2) mo­tordugattyú (17) forgattyúcsapjához van 35 kapcsolva. Az (1) vezérlődugattyút tartal­mazó (16) segédhengernek a forgattyú­szekrénytől elfordított oldala nyitott, azonban a rajzban feltüntetett módon cél­szerűbben zárva lehet olyként, hogy több-40 hengeres mótor esetén a mótor összes (16) segédhengerei egymással állandó össze­köttetésben állanak. A segédhengerek hengerterei közötti kapcsolat azonban a rajzban feltüntetett és alább leírt módon külön vezérmű segélyével is befolyásol- 45 ható. A mótor működését az alábbiakban azon. legegyszerűbb eset szemimeltartásá­val ismertetjük, amelyben a (16) segéd­hengerek terei a szabad levegővel vannak összeköttetésben, tehát ezen hengerterek- 50' ben nyomásváltozás nem áll be. A mótordugattyú és a vezérlődugattyú egymáshoz képest oly hegyes (x) szöggel van elékelve, hogy a motornak (18) nyíl­lal jelzett forgásirányában a vezérlődu- 55 gattyú a mmikadugattyúhoz képest elma­rad. A7 1. ábrában a dugattyúk azon helyzetben vannak feltüntetve, amelyben a hengerfenék felé mozgó mótordugattyú az (5) átömlőcsatornát éppen elzárta és a 60 segédhenger (4) beömlőcsatornái nyitás előtt állanak. Ez megfelel a (17) forgattyú­csap (3) állásának. A vezérlődugattyúnak bizonyos, a forgiattyúkör (3—6) részének megfelelő túlfedést is adhatunk, úgyhogy 65 a (4) beömlőcsatornák csupán akkor nyit­tatnak, ha a (17) forgattyúcsap a (6) pontba érkezett. Mialatt a forgattyúcsap a (6) pontból a forgattyúkör (7) pontjáig halad, tehát a feltüntetett példánál a for- 70 clulat mintegy teljes harmadrészén keresz­tül, a (4) beömlőcsatornák nyitva vannak, miközben a (2) mótordugattyú kompresz­sziólöketét végzi. Amint a forgattyúosay a (7) ponton túlhaladt és a mótordugaty 75 tyú munkalöketét végzi, úgy az (1) ve­zérlődugattyú, mint a (2) mótordugattyú a (4) csatornákon át a (15) forgattyú­szekrénybe szívott friss gázokat kompri­málja mindaddig, amíg a forgattyúcsap 80

Next

/
Thumbnails
Contents